Årsmelding 2017

IMG_5588

Havstrilstyret i 2017 bestod av Trond Hagenes (leiar), Stina Nordbak (nestleiar), Øystein Vik (medlem), Rune Hevrøy (medlem) og Marius Taraldsen (medlem). Det vart haldt tre styremøte  i løpet av styreåret.

 

Sommaren var prega av særs låge temperaturar, noko som truleg òg har spelt inn på interessa for kurs, som var på eit historisk lågmål. Me hadde eit introkurs under UNG-paraplyen, to vanlege introkurs, men det var barn/ungdommar som deltok. Dette har likevel ikkje resultert i reell reduksjon i medlemsmassen. Totalt var taket på havstrilar akkurat 130. 91 vaksne – 42 menn og 49 kvinner – var medlemmar i fjor. Av dei aktive ungdommane var 13 gutar og 8 jenter. I tillegg har me registrert 16 jenter og ein gut som medlemmar, men som ikkje var deltakarar i organiserte klubbaktivitetar i 2017.

 

Me er i ferd med å laga Den nasjonale strandryddedagen til ein tradisjon. Støtta med logistikk og pengestøtte frå Sjøtroll havbruk fekk ti ivrige havstrilar rydda eit stort område frå nordvestpynten av Navøy til Barmen fritt for taurestar, gamle plastkanner og anna materiale som ikkje vert bryte ned i naturen. Sjøtroll havbruk ved Ivar Ove Fagerbakke hjelpte oss òg med tyngre og betre ilar til flytebryggja vår på Sveholmen (som me òg i si tid fekk frå same selskapet).

IMG_5562

Torsdagspadlinga til klubben var det varierande interesse for, men då me fekk skyss av Langøylaks og Karsten Inge Møgster til grøne øya midt i smykket, var det åtte havstrilar som samla utforska øyriket med Møkster i midten. Mellom anna ved ein beinstrekk på smått magiske Hekkingen. Me hadde òg fine turar til mellom anna Horgo, men grunne vissa utfordringar i samanheng med logistikk, fekk me padla mindre i andre delar av kommunen i 2017.

 

Ungdomspadlingane var oppe på eit akseptabelt nivå, og me hadde i 2017 òg besøk av Storebø skule på Sveholmen. 36 gutar og jenter frå sjuandetrinnet på Storebø fekk prøva seg på kajakkpadling. Eit kjekt tiltak for både skuleelevar og padleklubben.

 

Me handla inn ein ny kajakk i budsjettåret 2017, plastbåt frå Nigel Dennis. Eit døme på at det ikkje alltid er byggjematerialet som avgjer kva som er ein god kajakk, eller ikkje. Elles vart det ikkje handla inn nytt materiell til klubben.

 

Dette tiltaket fekk me uvurderleg støtte til av Austevoll kommune (32.000) via idrettsmidlane og North Sea Shipping (10.000) og Hordafôr (10.000). Hos Odin group fekk me eit dusjkabinett som skal skruast opp på Sveholmen. Saman med Lokale aktivitetsmidlar, LAM, gjorde dette at me stod att med om lag 50 000 på konto etter årets avslutting. Dette er midlar som vil verta nytta til å opprusta andreetasjen i klubbhuset.

 

Avsluttingsvis kan det nemnast at klubben ved hjelp av Martin Lillehagen Hanssen i Norges padleforbund, NPF, gjennomførte me seinhaustes to kveldar mynta på klubbutvikling. Me kom fram til ein visjon: Sosialt samvær mellom aktive medlemmar, der me særleg set mål av oss å halda eit stablit høgt og føreseieleg aktivitetsnivå i 2018.

 

Valkomitéen for årsmøtet 2018 består av Hans Inge Gloppen og Per Espen Vik, med Geir Bergflødt og Åse Hauge som vararepresentantar.

 

Havstrilstyret,

februar 2018.

Magiske Møkster

IMG_5611

HAVSTRILAR GJENNOM KUØYSUNDET

Spanande geologi, blå sjø og blånar så langt auga kan sjå møter åtte havstrilar på nye kantar i øyane utanfor Møkster.

Rettnok har eg vore på Møkster rett som det er i jobbsamanheng, men i kajakken er det ofte slik at fjordkryssingar både frå sør eller nord kan verka noko avskrekkande – i alle høve viss eg skal padla både fram og attende. Då Karsten Inge Møgster i Langøylaks gjerne ville sponsa klubben med skyss den eine vegen, vart brått ein kveldsturen til øya som i poetiske ordelag er omtala som sjølvaste smaragden i Austevoll-smykket.

Like før klokka 18:30 er me klare ved gjestebryggja nedanfor gamlebutikken. Ingunn Anne og Øystein har padla frå Vestre Vinnesvåg, medan me andre bukserer kajakkane våre ned frå “Møkstranissen”. Me salar oss godt i farkostane og vender baugen vestover, me tek oss forbi Kuøya, der eit sjøfly duppar nedanfor sjøhuset, som ser ut som det er innteke av folkehøgsskuleelevar. Ein lyr vert dregen opp av ein ungdom, som fiskar med haspelstong, godt innpakka i sovepose og sitjande i ein fluktstol.

IMG_5623

LANDGANG PÅ HEKKINGEN.

Møkster har mykje å by på. Medan me ikkje fekk sjå eit særleg vidare fugleliv enn andre stadar i kommunen, er øya viden kjent blant ornitologar. Me set snart kursen mot Hekkingen, der Ingeborg Astrid er kjent frå før. Øya ligg heilt ytst i Møkstrafjorden, og der andre holmar nesten er blankskurte, ligg Hekkingen der med eit bergs som om ein forrykt jotun hadde herpa laus på holmen. Tidevasspyttane er store, og hadde det vore flo, kunne me glidd inn ei av dei.

IMG_5627

HANS INGE GLOPPEN PÅ HEKKINGEN. MARSTEIN FYR I BAKGRUNNEN.

Me dykte, åt og drakk oss til litt meir energi før me sette kursen over Møkstrafjorden. Vinden hadde auka på, og det kom duvande, bylgjer inn fjorden. Når det mørkna vart dei nærast søvndyssande. Etter livda ved Horgekalven vart det ein time i motstraum og motvind før me stemna inn ved Sveholmen fire timar og 15 minuttar etter me hadde kasta loss med Møkstranissen. Totalt padla me i underkant av 17 kilometer.

AV TROND HAGENES

Herlege Horgo

Skjermbilde 2017-07-21 kl. 10.11.31

Ingeborg Astrid på veg over Horgefjorden. Foto: Per Nybø.

Ut mellom eit lite, trangt sund ved Horgekalven. Utanfor blånande hav, lette skyer og brått to svarte ryggar ned finnar som rullar på den flate havoverflata. Nisene gjev endå eit nytt mål i kvila augo på ein sein julikveld på klubbtur med Havstril padleklubb.

Me starta i 19-tida frå Sveholmen, kryssa rett over Horgefjorden, og la oss mellom holmar og skjer, medan Ingeborg Astrid viste oss andre fleire av godplassane sine på vestsida av Horgo. Det er sjeldan me andre har padla på denne sida av Horgo, og kring Horgekalven er det overdådig med må skjer å laga kajakken gli gjennom.

Eg har teke på meg dei polariserande solbrillene mine, og ser såleis ganske klart ned i sjøen når refleksar frå sola er filtert bort. Sandbotn er det å sjå på sjølv dei mest uventa stadane. Etterkvart glir me inn i Vaulo, sjølv om Møkster er freistande nær, og me kan bære kajakkane eit kort stykke til vågen i nord, der Bergen og omland friluftsråd har laga bryggje. Det er merkeleg få båtar i Horgo på ein slik flott kveld, men me tek nokre padletur til før me rastar.

Åse diskar opp med heimelaga rabarbrasuppe, medan me kan nyta varmen i bak etter sola som har varma holmen me sit på heile dagen. Sola er på veg ned når me tek den siste sjarmøretappen attende til holmen vår.

Skjermbilde 2017-07-21 kl. 13.33.40

Trond Hagenes med innsamla søppel på dekk. Foto: Per Teigen.