Ny tandemkajakk i flåten

IMG_5767

Ein ny K2 ligg i naustet. Litt vanskeleg å få ut derifrå, men så er han veldig rask når du fyrst får han på vatnet. Han er nok ikkje like stabil som den gamle som vart øydelagt, men leiken og morosam.

Kajakkens ror er ikkje så veldig godt, og det kan vera vanskeleg å halda opp mot vinden om du ikkje har litt daudvekt i luka framme. Me gler oss til å padla meir med han.

Båten er delvis kjøpt med kommunale idrettsmidlar og støtte frå Østerbris AS. ME takkar for begge!

IMG_5774

Klar for trimturar med premiar?

Skjermbilde 2019-04-26 kl. 18.46.48

2. mai opnar me Havstril padleklubb sin versjon av sommarturar i øyriket vårt, inspirert av padlevennane våre i Sunnhordland padleklubb. Me brukar applikasjonen Trimpoeng, og for berre 100 kroner og deltaking med kajakk, kano eller robåt (utan motor) kan du vera med i konkurransen ved å registrera deg som brukar og logga dei 20 destinasjonane me ha lagt ut. Fleire av dei kan du nå på ein og same padletur.

Me oppdaterer premiane etter kvart, men så lagt har me middag for to ved Bekkjarvik gjestgiveri og eit gåvekort hos Bekkjarvik sport og fritid som vinster.

Oppdatering 6. mai: Legg til eit eksemplar av boka Padleturer i Bergensområdet som premie.

Konkurransen går til slutten av september. Me lovar ei lita merksemd til alle som deltek.

Forslag til nytt  styre Havstril padleklubb 2019

Valkomitéen si innstilling:

Styre 2018 har bestått av:

Leiar   Trond Hagenes (stiller til  gjenval) representant til idrettsrådet

Nestleiar               Stina Norbak (still ikkje til gjenval)

Medlem                 Øystein Vik (stiller til gjenval)

Medlem                 Rune Hevrøy (stiller til gjenval)

Medlem                 Åse Hauge (still ikkje til gjenval)

Varamedlem       Ingeborg Astrid Kleppe (stiller til gjenval)

Varmedlem         Per Teigen (stiller til gjenval)

Valkomitéen har bede om forslag til nye kandidater både ved å spørja noverande styremedlem, og ope på organisasjonen si facebook gruppe. Det syner seg vanskeleg å finne fem kandidatar som er villige til å stille som styremedlem. Men fleire er villige til å stille som varamedlem. Valkomitéen går derfor inn for å endre til 4 faste styremedlem og 3 varamedlem.

Valkomitéen har fyljgande forslag til styre 2019:

Leiar                        Trond Hagenes

Medlem                 Øystein Vik

Medlem                 Rune Hevrøy

Medlem                 Karina Sandtorv

Varamedlem       Ingeborg Astrid Kleppe

Varamedlem       Per Teigen

Varamedlem       Carina Hagen

Representant til idrettsrådet: Trond Hagenes

Valkomitéen foreslår at det nye styret sjølv vel nestleiar og kasserar.

 

For Valkomitéen,

Inger C. Uglenes

 

 

Årsmelding 2018

IMG_0066

Saltskjersholmane ein utypisk sommardag 2018.

Styret i Havstril pk bestod i 2018 av Rune Hevrøy, Åse Hauge, Øystein Vik, Stina Nordbak (nestleiar) og Trond Hagenes (leiar). Det vart halde to styremøte, og eitt arbeidsmøte i regi av styret i styreperioden.

I 2018 hadde me 115 medlemmar ved utgangen av året. Av desse var 65 kvinner/jenter og 50 menn/gutar. I juniorsegmentet har me ti aktive gutar og 20 aktive jenter. Flest medlemmar har me med postadresse Storebø (24) etterfølgd av Bergen (22).

Klubben er på mange måtar i ferd med å gå ein runde eller to i støypeskeia etter tolv-tretten år med drift. Redusert interesse for klubbaktivitetar som torsdagspadling og kurs utover introkurset fører til at me ynskjer å tilby andre formar for aktivisering. Klubbutstyret vert derimot relativt flittig nytta frå Sveholmen. Som kjent kan alle som har introkurs fritt nytta dette utstyret. Kode til nøkkelboksen får du av leiaren.

IMG_0038

Strandryddedagen 2018: Blenæsøya.

Som ein lekk i å tilby nye aktivitetar inviterte me til kajakkpolohelg på seinsommaren. Dette var diverre eit tiltak me vart nøydde til å kansellera, grunna få påmeldingar. Same vegen gjekk det med ein rockhoppingseanse med gjesteinstruktør frå Sunnhordland padleklubb. Interessa for introkurs var på veg oppover, og både unge og noko eldre deltakarar fekk prøva seg i kajakken. Totalt 8 barn i alderen mellom elleve og nitten fekk våttkortet, og 13 seniorar løyste ut plastkort med oblat.

Kvart år før skuleslutt pleiar me å få besøk av sjuandeklassen ved Storebø skule. I 2018 blas det kuler og krut den dagen me skulle arrangera besøket, og det måtte diverre avlysast. Avlysast måtte òg open dag som me hadde haka av i september. Meldingane såg lenge brukbare ut, men på sjølve dagen var det rett og slett ikkje mogleg å arrangera noko padling for nybyrjarar.

Det var likevel god oppslutnad då havstrilane på våren fekk padla Bømlokanalane med Ingunn Berge Vik som ansvarleg aktivtetsleiar. Dette var ein eventyrleg tur, som lokka med seg fleire nygamle andlet i padleklubben. I likskap med truen til Møkster-øyane i 2017 vart dette eit kjekt høgdepunkt for mange havstrilar.

Me fekk òg som dei føregåande åra rydda strender på den nasjonale strandryddedagen. Havstril tok for seg Blænesøya, og fekk reinska opp i rett så mykje tau, hyssing, plast og anna søppel. Fullt så ille som det var i Råtapollen (2016) og i området frå Barmen til nordaustpynten av Navøya, var det likevel ikkje.

Havstril padleklubb fekk grønt lys for å føra vatn fram til Sveholmen. Dette vart utsett til våren 2019 av Austevoll vatn og avløp, men vil gje ein lettare kvardag og opna nye moglegheiter for bruk av klubbhuset. Arbeidet vert betalt av Bergen og omland friluftsråd. Me er takksame for at begge desse partane er smidige i samarbeidet sitt med oss.

Me fekk handla inn to SUP-brett og to sit-on-top/fiskekajakkar i 2018. Dette er utstyr som gjev eit breiare tilbod til rekreasjon for både fastbuande og ferierande medlemmar av Havstril padleklubb. Reglane for utlån er dei same som ved vanleg utstyr. Merk likevel at SUP-bretta er rekna for noko lettare utøvarar. Takk til støtta frå Austevoll kommune som gjer oss i stand til å satsa på utstyr retta særleg mot barn og unge.

På utstyrssida måtte me avskriva tandemkajakken vår. Den hadde me lagra utsikra ute, sidan han vog mykje og var i lagt i le. Nokon har hatt glede av å kasta han på sjøen. Kajakken vart funnen øydelagt ved Turøy i Øygarden. Me henta han der, men han var såpass øydelagt at han enda sine dagar på fyllinga. Me erstattar den gamle i 2019 med ein ny glasfiberkajakk, som me reknar med skal vera kjekkare å padla.

I valkomiteen for 2019 sit Inger Uglenes, Marius Taraldsen og Bernt Egil Riple.

Havstrilstyret

  1. mars 2018

Referat styremøte, desember 2018

Austevoll folkebibliotek Kl. 19:30 – 20:50

Møtte: Øystein Vik, Stina Nordbak, Rune Hevrøy og Trond Hagenes (referent).

Forfall: Åse Hauge. Varamedlemmar i utlandet, kunne ikkje møta.

 

1: Økonomi 2018.

Reell balanse ved utgangen av 2018 blir i underkant av 100 000,- NOK

Forhandsbetalt 50 prosent av K2en NDK Triton.

Mange kontingentar er ikkje purra på.

Garasjeporten kjem på i underkant av  kr. 30.000,-            (fakturerast 2019).

 

2: Oppsummering etter klubbutvikling

Open evaluering etter klubbutviklingsseminar hausten 2017.

Hovudfokus bør vera sosialt, å komma seg i båten.

Bømlo-kanalane vart suksess våren 2018

Goddo-tur våren 2019 // Huftarøy rundt éin dag. 36 kilometer.

 

3: Havstril i 2019 and beyond

Me har svart på kva me vil med klubben i klubbutviklinga i fjor?

Gjennomføra padlepostar (etter mønster frå Fitjar -systemet må me ha) Møte med Sunnhordland KK i januar til februar. Kan me få til eit samarbeid med Havstril – Sunnhordland – Perlo.

Padleskilt med graderte turar: Stina Nordbak tek ROS-analysen.

4: Sveholmen

Vatn til holmen i desember. Ein milepæl. Kan me bruka klubbhuset til å skaffa klubben eit nytt momentum?

Søk på midlar i 2019.

 

5: Eventuelt

Laga skjul til NDK Triton på Sveholmen.

Våren dugnad – porten. Samling i februar.