Pent over Kalsvik

Me var akkurat innanfor kornonaavgrensingane då med padla rekordsein start på torsdagspadlinga denne veka. Det var pent vêr, litt vasking av dekk over delar av Kalsvika etter at me hadde støytt på ein etter måten stor flokk tjeld, som heilt sikkert var saman på trekket sitt frå sørlegare strøk. Me telde 15-16 fugl i ein V-formasjon. Dei landa på eit skjer like sør for Sveholmen, og tillet oss å komma rett så nær før dei tok til vegjene att.

Me padla inn ved Kalve og holmane like søraust. Alltid like stilt og pent. Me fekk òg sjå det spesielle havlyset då sola trengde gjennom skydekket. På vegen heimover kunne me helsa havørna og fyrlykta på nordsida av Spissøy.

Me satsar på ny padling frå Sveholmen torsdag 14. mai klokka 19:00 (i båtane).

Koronareglar ved klubbhuset og lån av utstyr

Norges Padleforbund har satt opp følgende råd som gir retningslinjer for padling:

 1. Maks 5 personer i hver gruppe inkludert trener eller turleder.
  • Det kan være mer enn 5 personer på vannet samtidig og trener/turleder kan følge flere grupper i løpet av en aktivitet, men hver gruppe må ikke bestå av mer enn 5 personer. Er det barn/unge utøvere skal det være en voksen tilsted (over 18år).
 2. Trener/turleder kan tilrettelegge aktivitet og være med på vannet i følgebåt eller kajakk
  • Følgebåt/sikkerhetsbåt kan brukes, men kontaktflater må desinfiseres før hver bruk.
 3. Minimumsavstand på 2m mellom hver person til enhver tid. Både på vann og på land. Unngå for eksempel å sitte i flåte.
 4. Man skal ikke benytte felles utstyr som mange tar på, hvis man ikke er sikre på at man får rengjort dette mellom hver persons kontakt.
  • Fellesutstyr omfatter blant annet klubbkajakker, -årer, -spruttrekk og -bekledning.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten.
  • Viktig med god tilgang på antibac og / eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som f.eks dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Garderober og styrkerom kan ikke brukes.
 7. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser på kajakkturen eller treningen.

Årsmelding 2019

2019 var eit år der små, men viktige endringar skjedde i Havstril padleklubb. Kanskje viktigast av alt var at me endeleg fekk vatn kopla på frå den vanlege leidningsnettet i Austevoll. Sidan me flytta inn på Sveholmen, har me vore prisgjevne takvatn og ein utvendig sisternetank som eigentleg berre har vore ein utvida naudløysing. Med vatn frå springen, som ikkje må skruast av for vinteren, har me no fasilitetar som kan brukast heile året. Det inkluderer òg høve til å dusja (ein og ein) og moglegheiter til å utvikla klubbhuset i ein positiv retning utover å vera eit utstyrslager. Takk til Austevoll vatn og avløp for arbeidet og Bergen og omland friluftsråd for å ta rekninga. Sjølve har me investert i dusjfasilitetar, med sjølve kabinettet var ei gåve frå Odin Group. Me har òg sett inn garasjedør i kajakklageret, mellom anna grunna lekkasje av vatn og regn inn den gamle løysninga. Samla sett ser me difor ei ganske stor auke på rekneskapen for 2019 i kostnadar knytt til klubbhuset.

O%s1lVsOTwGl0A83k0eUjA

Me har òg staka ut ein intensjon om å vera ein klubb som meir aktiv er ein medspelar for å utvikla friluftslivet i Austevoll, og er med på å laga tilbod utover den betalande medlemsmassen. Eitt av tiltaka var Trimpoeng-tevlinga i sommarmånadane, som var overmåte kjekt for ein prøvestein å vera. Me hadde relativt god deltaking med eit krus som deltakarpremie. Det var Øystein Vik som trona øvst på lista, men han var ikkje med i trekkinga av middag for to på gjestgiveriet, sidan han er styremedlem i klubben.

 

LqFkZoIsQMmwVmia5tJ6NQ

 

Padleforbundet er med på å rulla ut ei padlelei med padlehukar kring kysten på Austlandet. Dette har dei fått midlar til der aust, og har inspirert Havstril til å søkja å vera tidleg ute i Austevoll òg. Me fekk strålande nyhende på Sparebanken sin Hjartebank-konsert i Austevollhallen, der Øystein Vik og Trond Hagenes måtte opp til Solveig Kloppen og henta 75 000 kroner. Ein glitrande start på vårt eige padlehuk/dagsturhytteprosjekt. Før jul var me på synfaring med arkitekt frå Biotope, eit firma som har gjort seg merka langt utover Noreg med grensesprengjande arkitektur. Lokaliseringa vert i eit av BOF sine friluftsområde og me har allereie ein strålande dialog med Austevoll kommune om prosjektet vårt.

 

Kva så med sjølve padlinga? Me hadde stabil etterspurnad etter kurs både for ungdom og regulære seniorar. Det var gledeleg at såpass mange av dei som hadde teke kurs òg tok kuren med på torsdagspadlingane våre, som jo er meint å vera kose-seansar for både ferskingar og dei av oss med meir fartstid. Me hadde på dei meste dusinet fullt på turane våre, medan det gjerne på snittet låg mellom fire og fem padlarar.

 

Padleklubben har dei siste åra hatt utfordringar med å gje eit jamt godt tilbod til ungdomspadlarane i klubben. Til dette treng me truleg nokre foreldre til å støtta opp og gjerne kursa seg opp til aktivitetsleiarar. Når det er sagt har det vore for liten respons til oppsette padlingar, som kan henda krasjar med andre fritidsaktigvitetar for aktive ungdommar?

aClk+WeFTnyGteoutaw

 

Påskepadlinga var ei kjekk oppleving, med Liv Bente som guide i Fitjarøyane. Me fekk relativt frisk vind på turen, der me mellom anna tok matavbrekk nord på Ivarsøya. Vonleg blir påsketuren ein liten tradisjon. Året i førevegen gjekk turen til kanalane gjennom Bømlo. Noko me ikkje gjennomførte i 2019 var deltaking på den nasjonale strandryddedagen i klubbregi. Me hadde godt oppmøte dei to fyrste åra me var med, men det tredje vart det for glissent, og med mykje arbeid for å skaffa folk. Kanskje kan det verta aktuelt å ta opp tradisjonen igjen i 2020, dersom koronasituasjonen mjuknar opp.

 

I 2019 hadde padleklubben 124 registrerte medlemmar. Av dei var 59 menn/gutar og 65 kvinner/jenter. 30 av medlemmane var under fylte 19 år.

 

Havstrilstyret mars, 2020

Ny tandemkajakk i flåten

IMG_5767

Ein ny K2 ligg i naustet. Litt vanskeleg å få ut derifrå, men så er han veldig rask når du fyrst får han på vatnet. Han er nok ikkje like stabil som den gamle som vart øydelagt, men leiken og morosam.

Kajakkens ror er ikkje så veldig godt, og det kan vera vanskeleg å halda opp mot vinden om du ikkje har litt daudvekt i luka framme. Me gler oss til å padla meir med han.

Båten er delvis kjøpt med kommunale idrettsmidlar og støtte frå Østerbris AS. ME takkar for begge!

IMG_5774

Klar for trimturar med premiar?

Skjermbilde 2019-04-26 kl. 18.46.48

2. mai opnar me Havstril padleklubb sin versjon av sommarturar i øyriket vårt, inspirert av padlevennane våre i Sunnhordland padleklubb. Me brukar applikasjonen Trimpoeng, og for berre 100 kroner og deltaking med kajakk, kano eller robåt (utan motor) kan du vera med i konkurransen ved å registrera deg som brukar og logga dei 20 destinasjonane me ha lagt ut. Fleire av dei kan du nå på ein og same padletur.

Me oppdaterer premiane etter kvart, men så lagt har me middag for to ved Bekkjarvik gjestgiveri og eit gåvekort hos Bekkjarvik sport og fritid som vinster.

Oppdatering 6. mai: Legg til eit eksemplar av boka Padleturer i Bergensområdet som premie.

Konkurransen går til slutten av september. Me lovar ei lita merksemd til alle som deltek.

Forslag til nytt  styre Havstril padleklubb 2019

Valkomitéen si innstilling:

Styre 2018 har bestått av:

Leiar   Trond Hagenes (stiller til  gjenval) representant til idrettsrådet

Nestleiar               Stina Norbak (still ikkje til gjenval)

Medlem                 Øystein Vik (stiller til gjenval)

Medlem                 Rune Hevrøy (stiller til gjenval)

Medlem                 Åse Hauge (still ikkje til gjenval)

Varamedlem       Ingeborg Astrid Kleppe (stiller til gjenval)

Varmedlem         Per Teigen (stiller til gjenval)

Valkomitéen har bede om forslag til nye kandidater både ved å spørja noverande styremedlem, og ope på organisasjonen si facebook gruppe. Det syner seg vanskeleg å finne fem kandidatar som er villige til å stille som styremedlem. Men fleire er villige til å stille som varamedlem. Valkomitéen går derfor inn for å endre til 4 faste styremedlem og 3 varamedlem.

Valkomitéen har fyljgande forslag til styre 2019:

Leiar                        Trond Hagenes

Medlem                 Øystein Vik

Medlem                 Rune Hevrøy

Medlem                 Karina Sandtorv

Varamedlem       Ingeborg Astrid Kleppe

Varamedlem       Per Teigen

Varamedlem       Carina Hagen

Representant til idrettsrådet: Trond Hagenes

Valkomitéen foreslår at det nye styret sjølv vel nestleiar og kasserar.

 

For Valkomitéen,

Inger C. Uglenes

 

 

Årsmelding 2018

IMG_0066

Saltskjersholmane ein utypisk sommardag 2018.

Styret i Havstril pk bestod i 2018 av Rune Hevrøy, Åse Hauge, Øystein Vik, Stina Nordbak (nestleiar) og Trond Hagenes (leiar). Det vart halde to styremøte, og eitt arbeidsmøte i regi av styret i styreperioden.

I 2018 hadde me 115 medlemmar ved utgangen av året. Av desse var 65 kvinner/jenter og 50 menn/gutar. I juniorsegmentet har me ti aktive gutar og 20 aktive jenter. Flest medlemmar har me med postadresse Storebø (24) etterfølgd av Bergen (22).

Klubben er på mange måtar i ferd med å gå ein runde eller to i støypeskeia etter tolv-tretten år med drift. Redusert interesse for klubbaktivitetar som torsdagspadling og kurs utover introkurset fører til at me ynskjer å tilby andre formar for aktivisering. Klubbutstyret vert derimot relativt flittig nytta frå Sveholmen. Som kjent kan alle som har introkurs fritt nytta dette utstyret. Kode til nøkkelboksen får du av leiaren.

IMG_0038

Strandryddedagen 2018: Blenæsøya.

Som ein lekk i å tilby nye aktivitetar inviterte me til kajakkpolohelg på seinsommaren. Dette var diverre eit tiltak me vart nøydde til å kansellera, grunna få påmeldingar. Same vegen gjekk det med ein rockhoppingseanse med gjesteinstruktør frå Sunnhordland padleklubb. Interessa for introkurs var på veg oppover, og både unge og noko eldre deltakarar fekk prøva seg i kajakken. Totalt 8 barn i alderen mellom elleve og nitten fekk våttkortet, og 13 seniorar løyste ut plastkort med oblat.

Kvart år før skuleslutt pleiar me å få besøk av sjuandeklassen ved Storebø skule. I 2018 blas det kuler og krut den dagen me skulle arrangera besøket, og det måtte diverre avlysast. Avlysast måtte òg open dag som me hadde haka av i september. Meldingane såg lenge brukbare ut, men på sjølve dagen var det rett og slett ikkje mogleg å arrangera noko padling for nybyrjarar.

Det var likevel god oppslutnad då havstrilane på våren fekk padla Bømlokanalane med Ingunn Berge Vik som ansvarleg aktivtetsleiar. Dette var ein eventyrleg tur, som lokka med seg fleire nygamle andlet i padleklubben. I likskap med truen til Møkster-øyane i 2017 vart dette eit kjekt høgdepunkt for mange havstrilar.

Me fekk òg som dei føregåande åra rydda strender på den nasjonale strandryddedagen. Havstril tok for seg Blænesøya, og fekk reinska opp i rett så mykje tau, hyssing, plast og anna søppel. Fullt så ille som det var i Råtapollen (2016) og i området frå Barmen til nordaustpynten av Navøya, var det likevel ikkje.

Havstril padleklubb fekk grønt lys for å føra vatn fram til Sveholmen. Dette vart utsett til våren 2019 av Austevoll vatn og avløp, men vil gje ein lettare kvardag og opna nye moglegheiter for bruk av klubbhuset. Arbeidet vert betalt av Bergen og omland friluftsråd. Me er takksame for at begge desse partane er smidige i samarbeidet sitt med oss.

Me fekk handla inn to SUP-brett og to sit-on-top/fiskekajakkar i 2018. Dette er utstyr som gjev eit breiare tilbod til rekreasjon for både fastbuande og ferierande medlemmar av Havstril padleklubb. Reglane for utlån er dei same som ved vanleg utstyr. Merk likevel at SUP-bretta er rekna for noko lettare utøvarar. Takk til støtta frå Austevoll kommune som gjer oss i stand til å satsa på utstyr retta særleg mot barn og unge.

På utstyrssida måtte me avskriva tandemkajakken vår. Den hadde me lagra utsikra ute, sidan han vog mykje og var i lagt i le. Nokon har hatt glede av å kasta han på sjøen. Kajakken vart funnen øydelagt ved Turøy i Øygarden. Me henta han der, men han var såpass øydelagt at han enda sine dagar på fyllinga. Me erstattar den gamle i 2019 med ein ny glasfiberkajakk, som me reknar med skal vera kjekkare å padla.

I valkomiteen for 2019 sit Inger Uglenes, Marius Taraldsen og Bernt Egil Riple.

Havstrilstyret

 1. mars 2018