Sjuandetrinnet på besøk på Sveholmen

Elevane kunne laga flåte og utforska stabiliteten mellom kajakkane. Det kjekk stort sett særs bra, som her.

Rune og Trond tok i mot sjuandeklassane frå Storebø skule på Sveholmen fredag. Til saman var dei nesten 40 elevar, og alle som ville fekk prøva seg i kajakken – og fann seg raskt tilrette i den slanke farkostane våre. Me hadde nesten alt av utstyr i bruk med opptil 15 kajakkar på sjøen samstundes.

Vêret spelte òg såpass på lag med oss, at regnet fyrst kom i små mengder når dei vordande ungdomsskuleelevane vart plukka opp av foreldra.

Ungdommane koste seg elles med bading, SUP-brett, og om det ikkje var grilling, hadde Malin og dei andre frå skulen i alle fall ei løysning i bakband, slik at det vart pølse i brød til og med med sprøsteikt lauk.

Trimpoeng: Padleturar i Austevoll ope for påmelding

Ver merksam på vêr, vind og straum når du planlegg turar til dei meir eksponerte stadane i årets Trimpoeng, som no er open for påmelding.

Frå 15. juni kan du byrja plukka Trimpoeng i øyriket vårt. For tredje året på rad har me ein slik uhøgtideleg konkurranse med oss sjølve. Hans-Petter Bjånesøy var ein av dei som fekk blod på tann i fjor, og trass i ein jobb som bringer han rundt om mange stadar i kommunen, hadde han dette å seia om turmåla i fjor.

– Eg hadde aldri funne ein stad som Valesvika sør på Selbjørn om det ikkje var for trimpoenga, sa han.

Me har plukka ut mange stadar me synest særleg om, og har spurt medlemmane om hjelp til å plukka ut nokre av sine favorittar. Totalt har me enda opp med 30 stadar på kartet, nokre av dei utilgjengelege i nær sagt alle andre fartøy enn kajakken, medan andre kan vera velkjende for dei som fartar rundt og gjer strandhogg med småbåtar om sommaren.

Trimpoenga går fram til 15. oktober, så du har god tid til å plukka poeng. Du treng berre å lasta ned trimpoeng-applikasjonen og registrera deg i årets konkurranse. Du finn konkurransen si heimeside her.

Me har fått hovudpremiar frå Bekkjarvik gjestgiveri: Ein middag for to og gåvekort på padleutstyr for 2000 kroner, sponsa av Austevoll kraftlag. Den fyrste vert å trekka ut blant dei som har flest registrerte turar, den andre blant alle deltakarane. Mekk Austevoll har òg sponsa oss med ein premie. For dei som registrerer seg for minst ein tur, ventar det deltakarpremie i oktober.

Gratis workshop for havstrilmedlemmar

Kjersti Turholm (til venstre) vil saman med Tommy Turholm coacha havstrilane på gratis workshop helga 12. – 13. juni.

Saman med Turholm kajakk tilbyr padleklubben moro for havstrilar på ulikt nivå. Opplegget er som fylgjer, helga 12. – 13. juni:

Økt 1 Laurdag (09:30 – 13:30): For deg som har intro- eller grunnkurs. Fokus med på teknikk- og redningstrening, for å verta trygg i kajakken.

Økt 2 – Laurdag (14:30 – 18:30): For dei som har teknikkurs og oppover. Me vil sjå litt på gruppekontroll, taueline og moment frå aktivitetslederkurset.

Økt 1 (09:30 – 13:30)- Sundag blir padletur med fokus på effektivt framdriftstak. For voksne og ungdom, introkurs og oppover.

Økt 2 – (14:30 – 18:30) Sundag blir lek i og med kajakk. Åpen for alle. Bading inkludert.

Påmelding per SMS til 98874253. Spesifiser kva del du vil vera med på.

Fin-fin tur til Horgo

Austrevågen, Horgo.


Seks havstrilar på tur frå Sveholmen i lett nordavindsbris ved låg vasstand. Me vart samde om at Horgo ikkje var utanfor rekkevidde, og sette kursen i retning nausta i Austrevågen. Innanfor er det ei pen strand og endå lenger inne lett lende å bera kajakkane over til den langgrunne Vaula.

Om sjølve Horgefjorden kanskje er mest som ein transportetappe, er Horgo ein liten juvel som mange havstrilar vil trykkja til bringa. Me drog opp kajakkane våre i stranda lengst inne i Austrevågen, pakka fram snacks og drikke og kunne ta ein kort pust på svaberg og steinar mellom det eirgrøne horgograset.

Ut Vaulo, stille, stille. Berre våre eigne stemmer og vinden som spelte litt i åreblada før me sette kursen nordover. Vinden og bylgjene fekk ikkje tak og me kunne kosa oss i retning Horgekalven, og tek ikkje hobbyornitologen feil fekk me selskap av eit par kongeørner. Kanskje freista dei å jakta lam på Horgo?

Horgefjorden i rullande bylgjer og motvind var ei lita øving i tålmod, men me kom oss i livd på hi sida, og kunne leika oss litt med den vesle alda mellom skjer og holmar, før me kom til blikkstille sjø ved Spissøy. Temmeleg nøyaktig 3 1/2 time etter med sette årene i blåmyra kunne me rett så nøgde stiga i land ved klubbhuset.

Strandhogg. Foto: Ingunn Berge Vik.

Referat, styremøte Havstril padleklubb

Mandag 3. mai 2021, kl 20:00, Austevoll forlag, Storebø

Møtt: Rune Hevrøy, Møyfrid Kalvenes (via Skype), Kersti Østervold (varainnkalt) og Trond Hagenes (referent). Forfall: Heidi Lorgen.

Saksliste:

6/21: Økonomi

Leiar informerte om klubbens økonomi. Støtte mellom anna frå Sparebanken Vests Ildsjelfond, Austevoll kommune og Vestland fylkeskommune retta mot ungpadling og parasatsinga vår gjev god pengeflyt.

Har søkt om midlar frå Austevoll kraftlag til Kystturhytta vår.

Så langt i år har me handla inn ny K2 og padlevestar.

7/21: HMS-plakat

Det vert det tinga skilt som me skal setja opp to stadar i klubbnaustet.

1 Den som padlar skal ha minimum NPF-våttkort med introkurs. Unnatak kan gjevast av aktivitetsleiar eller ved eigenerklæring.

2 Padlaren skal ha løyst medlemspengar.

3 Flyteplagg skal til ei kvar tid nyttast i kajakken.

4 Kle deg etter temperaturen i sjøen.

5 Ta alltid omsyn til vêr og vind.

6 Hugs: Tur etter evne.

7 Sjekk at spruttrekket ditt passar til båten du brukar.

8 Unngå helst å padla når det mørknar, men ta med deg lanterne og hovudlys viss du er ute når det mørknar.

9 Er du under 18 år, padla saman med nokon som er eldre enn deg.

10 Ta med deg mobil, slik at du kan kontakta andre ved uhell.

11 Det må alltid vera minst ei reserveåre i eit padlefylgje.

12 Padlar du åleine må du kunna eigenredning (eigen- eller cowboyredning eller annan form for reentry).

13 Ved klubbturar skal det alltid bringast med fyrstehjelpsutstyr.

Vedteke samrøystes.

Sak 8/21 Utlånsreglement Havstril pk

Utlånsreglement:

1 Den som lånar utstyr skal ha betalt kontingenten og retta seg etter klubbens HMS-reglement.
2 Logg om utlån skal fyllast ut før ein tek ut utstyr.

3 Utstyr skal handsamast med varsemd under bruk og transport, dersom utstyr vert skadd grunna manglande aktsemd, skal lånar kosta erstatning eller reperasjon.

4 Kajakkar og medfylgjande utstyr kan lånast for ulike tidsrom, men maksimalt tre døger i strekk. Ved kurs skal etc. skal alt utstyr vera attende i klubbhuset.

5 Alt utstyr skal spylast med ferskvatn etter bruk. Kajakkar skal lagrast med lasteluker av. Vatn i cockpit skal tømmast før utstyret lagrast.

Vedteke samrøystes.

Sak 9/21 Aktivitetane 2021

Fyldige aktivitetar i 2021. Styret diskuterte innhald på fylgjande punkt:

UNGpadleskule i fyrste ferieveka. Maks 15 deltakarar.

Samarbeid med Blindeforbundet – padlelos.

Teknikkurs

Minipadlefestival

Aktivitetsleiarkurs på hausten?

Torsdagspadlingar

Introkurs etter etterspurnad (mogleg oppdrag for Raudekrossen)

Trimpoengturar 15. juni – 15. september

Moglege turar ut av kommunen, Fitjarøyane i haust.

Sak 10/21 Framdrift kystturhytta

Leiar informerte om mogleg framdrift, anbod som let venta på seg

Mogleg opning mtp på anbod. Sender byggjesøknad i løpet av juni om me får tilsegn på meir finansiering.

Sak 11/21 Eventuelt

  1. Digital utlånslogg frå padleboken.no. Styret er innstilt på å innføra denne, men skal evaluerast etter gjennomgang på Teams e.l. Leiar tek kontakt med Haugstulen / padleboken.no
  2. Representant to idrettsrådet Møyfrid Kalvenes tok opp om me har saker som bør leggjast fram for årsmøtet i Austevoll idrettsråd, AIR.

Sjelebot på kjøl

Nokre gongar slår ikkje vêrmeldinga heilt til. Sjeldan blir det eit varmt og nærast vindstille resultat, slik som klubbpadlinga torsdag. Me tok ut frå Vasseidet, og merka snart at det å vera kledd for sjøtemperaturen stilte krav til pusteevna til tørrdraktene våre. Varmt og vårleg.

Medan tjelden flaksa frå nes ti bukt framom oss, tok me Kumleøya i nærare augesyn. Framleis står gamle fortøyingsbøyar og korroderer raudoransje, og vitnar om ei tid då handamark og seglføring var det som sytte for transport av fisk, varer og menneske langs denne Nordvegen vår.

Dagens turmål var Saltskjersholmane, juvelane utanfor Kolbeinshamn. Med fullmånen hadde me igjen utruleg låg vasstand, og me kunne gå mange meter på tørr grunn før me fann oss ein plass i sola, og slikka i oss strålene for den lysande skiva, som var i ferd med å bikka nedom trea ved Sauaneset og Storebø. Tursjokoladen vart fiska fram og me diskuterte glede og aversjon ved skisporten!

Attende tok me ruinane frå den gamle saga nedanfor vatnet med den fantasifulle namnet Sagvatnet i nærare augesyn. Sal me tru kommentarar frå fjesboka, var det drift her for hundre år sidan. I dag vitnar dei tørrmura fundamenta om skogsdrift på den sida av Austevoll som gjekk fri frå den vemmelege sitkagranen.

Me kom oss attende då skuggane vart lange, men hadde ei strålande oppleving, slik turar til Saltskjersholmane som oftast er.

Foto: K. Østervold / Tekst: T. Hagenes

Stor støtte frå Sparebanken Vests Ildsjelfond

Vekas store gode nyhende kom frå Sparebanken Vest, som tildelte oss heile 38 000 kroner frå Ildsjelsfondet sitt. Pengane skal i fyrste rekkje gå til ein sommarskule for ungpadlarar. Detaljane kjem me attende til. Nokre av dei same innkjøpa me treng til denne, vil me òg kunna bruka til parapadlinga vår, som me fekk støtte til frå Austevoll kommune sine idrettsmidlar.

Me kjem til å kunngjera detaljane kring padleskulen vår i løpet av våren, men opplegget kjem til å få over tre dagar de fyrste veka av skuleferien.

Stor takk til Sparebanken Vest!

Så var våren komen

Ekstrem flo, ei varmande vårsol, tjeld som flaksa frå nes og nes var bakteppet på årets fyrste torsdagspadling frå Sveholmen. Me var fem havstrilar i fylgjet, to av oss aktivitetsleiarar, og resten relativt ferske havstrilar. Me padla roleg til Navøyneset, der Krossfjorden låg som det reinaste stovegolvet, før me sette baugane mot dei smale passasjane ved Sengane.

Me tok ein luten pust i kajakken ved friluftsområdet i Nordre Navvågen, før me drog kajakkane over den tronge passasjen til Søre Navvågen. Framleis med rekortlåg vasstand. Deretter padla me ein sjarmøretappe og kutta mellom dei to skjera like utanfor Barmen. Ofte skummar det dramatisk på dette skjeret, men sjeldan har vel Horgefjorden vore så roleg som akkurat denne kvelden.

Om ei veke set me nok ein gong Sveholmen som padlestad. I kajakken klokka 18:30.

Tid for fornying av medlemsskapet i Havstril padleklubb

Minnar om denne, for dei som ikkje har betalt. Me fekk feilmelding på eit par e-postar i systemet då me sende ut i mars

Årsmøtet i padleklubben har nok ein gong vedteke uendra medlemsskapspengar. Me går inn i ny padlesesong med oppbretta erme og breiddfulle av entusiasme. I år er satsingsområda våre mellom anna å tilby parapadling svaksynte og blinde, fleire kurs og vidareføring av minifestivalen me starta opp i 2020.

Datoane for arrangementa me alt har spirka, kan De finna på nettsida.

Kontingent:

Seniormedlemmar: 500,-

Ungdom/student: 250,-

Familie (vaksne med barn under 19): 900,-

Kontingenten vert fortrinnsvis å setja inn på kontonr. 3628.53.35161

Betalingsfrist vert sett til 15. april 2021.

Før på kven innbetalinga gjeld om det er andre enn medlemmet som betalar, eller det dreiar seg om familiemedlemsskap.

Me har òg VIPPS #515688