Glimt frå ein pust på havet

Klubbpadling, her på sørsida av Spissøy, siste dagen i mars.

Me var fire havstrilar som sette ut frå brygga nokolunde til avtalt tid torsdagen. Om sola skein, beit nordavinden med ein sibirsk tanngard, så det vart godt å ha både tørrdrakt og ei god og varm vinterhue med på turen. Med tanke på lovnaden om lågterskel, la me turen nokolunde i livd, og kryssa sør om Spissøy, gjennom dei tronge sunda ved Nautøy, over til Hilleøya, som framleis framstår fascinerande, med forfall og villniss. Kva kunne ikkje ei massiv dose kjærleik og nokre rundhanda slantar kroner gjort her?

Me støytte på grågås over alt. Dei spede para som hekka på haugane ved Hille for nokre år sidan er blitt mange. Me trur at me til og med har hatt hekking på Sveholmen eitt år. Om ein ser bort frå all avføringa og eventuell beiteskade, er dei store fuglande eit høglytt og kjekt bekjentskap på padletur.

Totalt padla me nærmare åtte kilometer denne torsdagen. Heilt greitt på våren, når kveldane enno er korte. Om ei veke er det pause i torsdagspadlinga. Då er det årsmøte i staden.

Med raud solskive på tur

Sjeldan har sola vore ein slik mild følgjesven på padletur.

Me var fem havstrilar som stakk åra i blåmyra på Stranda ved Spissøy torsdagen. Trass den blågrå disen, dirra det ei svak kjensle av vår i lufta då me nærma oss sørpynten av øya, og sola vart filtrert gjennom mange lag og likna mest ein fjern måne der ho duppa djupare og djupare ned over gneis-knausane over Skansen.

Me padla ikkje så langt, berre 6,5 kilometer, og kom oss akkurat inn til Sveholmen igjen då det byrja gå frå blått til svart.

Årsmøte torsdag 7. april på Austevollbadet.

Havstril har utsett årsmøtet vårt grunna manglande dokument frå ein tredjepart. Datoen er no stadfesta til 7. aprl klokka 19:30. Me skal i 2022 ha årsmøtet vårt i Frivilligsentralen i Austevollbadet. Me legg ut saker og vedlegg etterkvart som dei vert klare, me oppdaterer filene fortløpande på Facebook-sida vår, men ser for oss å komplementera dei her òg.

Har du saker som bør takast opp på årsmøtet? Send forslag til info@havstrilpadleklubb.no innan 10. mars 2022.

Årsmelding 2021 Havstril padleklubb

Parapadling med medlemmar frå blindeforbundet sitt lokallag på hausten.

Også 2021 vart på mange måtar kraftig påverka av pandemien. For dei fleste padleklubbar betydde det sterk auke i introduksjonskurs og utskriving av våttkort. Slik var det òg for Austevolls padleklubb. Me hadde 66 medlemmar på ordinære introkurs, der mange av dei som deltok hadde tilknyting til Austevoll i form av fritidsbustadar og liknande.

Dermed hadde me òg eit jamt tilsig med medlemmar i løpet av året, og me klarte faktisk å halda medlemstalet jamt oppe på om lag 166, som var rekorden frå året i førevegen. Me tel 87 kvinner og 85 menn i medlemsmassen. 44 er barn og ungdom under 19 fylte år.

Nytt av året i 2022 var at me arrangerte gratis sommarskule over tre  dagar. Barna trong ikke vera medlemmar for å vera med, og dei som ikkje hadde våttkort frå før fekk det skrive ut etter kurset. Det vart mykje lått og moro, trass i at sterk og kald nordavind sette ein viss stoggar for den store kosefaktoren. Me hadde 15 deltakarar og venteliste på arrangementet, der me fekk støtte både frå Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Vest sitt eldsjelfond for å gjennomføra.

Etter ei stund med vanskar for gjennomføring grunna einmetersregelen, kunne me på hausten endeleg få gjennomført ei helg med parapadling for ei dryg handfull medlemmar frå Norges blindeforbund, avdeling Austevoll. Me fekk besøk av Espen Raa Nilsen, og både sjåande og padlelosane fekk nyttige erfaringar knytt til organisering både på og utanfor sjøen. Blindeforbundet spanderte super mat til økta, og mange av dei hadde med seg eigne padlelosar. Dette var ei kjekk oppleving me fylgjer opp vidare.

Fitjarøyane i september. Her ved Kråko.

Også i 2021 køyrde me på ny trimturpoengkonkurranse på sommaren. Denne gongen køyrde me med 30 postar, med eit par på kanskje litt for krevjande lokalitetar. Me hadde fine deltakarpremiar i form av eksklusive Havstril-skuggeluer og trekte ut middag for to på gjestgiveriet og eit gåvekort på 2000,- på padleutstyr sponsa av Austevoll kraftlag. Etter evaulering finn med det best å redusera talet på postar til 20, medan me håpar endå fleire lastar ned applikasjonen, registrerer seg og blir med på den supre aktiviteten.

Me markerte slutten av sesongen med sosial samkomst i Frivillighetssentralen i Austevollbadet. Ein stad som er særs god eigna til slikt, med stolar, lite kjøken, prosjektor og læret (staving), og som til alt overmål er gratis for klubbar som vår å disponera. Me hadde invitert Elisbeth frå Tysnes til å visa oss bilete og fortelja om padleferie på Grønland. Mangt eit mektig skode på skjermen.

Medan me måtte kansellera påsketuren vår til Lindåsslusene grunna smittepress i Bergensområdet, var me nær dusinet havstrilar på tur i Fitjarøyane med Liv Bente Storebø som lommekjend lokalguide. Havstrilveteranen, som har vore medlem heilt sidan oppstarten av klubben vår, viste oss alt frå havgap til Kråko. Særleg var det blankskura sundet nordvest ved Skorpo ei openberring, der nokre av oss kunne sjå beint heim over Selbjørnsfjorden då me sklei gjennom.

Den nemde støtta frå SpV gjorde at me kunne kjøpa to brukte NDK-kajakkar frå ei gamal eldsjel i klubben. Dermed trengde me ikkje låna kajakkar på bygda verken til padleskule, parapadling eller andre aktivitetar. Vestland fylkeskommune støtta oss òg med 30 000 kroner, slik at me fekk kjøpt inn ein prima K2 til parapadlinga. Med tre kajakkar inn, har me samstundes på slutten av sesongen seld ein Valley Aquanaut, som var i lite bruk. Med det har me erstatta ein plastbåt med to kvalitetsbåtar i glasfiber.

Me hadde òg ikkje mindre enn to avgangstrinn frå Storebø skule på besøk. Ein ved skuleslutt og ein annan i august, så klassane måtte trekkja ut av klasseromma sine, som enno ikkje var klare. Dette er uansett kjekke seansar både for vaksne og dei vordande ungdomsskuleelevane.

Torsdagspadling med kurs Lunnøy.

Det kan òg leggjast til at Havstril padleklubb har sendt ballen vidare når det gjeld sluttfinasiering på Kystturhytta ved Skårøyane vidare til Bergen og omland friluftsråd, gjennom tilskot frå Vestland fylkeskommune og tippemiddelfinansiering. Havstrilstyret vonar enno på at prosjektet kan sluttførast, men kostnadane er meir enn dobla i forhold til bestillinga me i si tid sendte til arkitektane.

Avsluttingvis kan det nemnast at Havstrilstyret i 2021 ha bestått av Møyfrid (Kalvenes) Dietz, Heidi Lorgen, Rune Hevrøy (nestleiar) og Trond Hagenes (leiar). Varamedlemmar har vore Kersti Østervold, Morten Kvaløy og Therese Melvær.

Valkomité for 2022 er Hans-Petter Bjånesøy og Øystein Vik (aktiv varamedlem).

Havstrilstyret, februar 2022.

Klubbkveld med reise til kajakkens heimland

Grønland, med isfjell og blåtonar. Foto: Elisabeth Hatteberg

Dryge dusinet havstrilar og andre gjestar fann vegen til klubbkvelden i Austevollbadet. Me vart med på reise til fjordane sørvest på Grønland og fekk delt ut premiane i årets trimturar.

Elisabeth Hatteberg fekk att pengar frå den planlagde Barcelona-turen saman med ektemannen sommaren 2020. I staden for turen til Katalonias hovudstad gjekk alle grunkane i nytt padleutstyr, og ei interesse som ho flittig har oppdatert fylgjarane sine på Instagram om. Frå grunnkurs, og bylgjesurfing på Jæren, til teknikkurs og deretter altså tur til Grønland. Kajakkens heimland og Eirik Raude sitt vikingrike. Hatteberg fortalde om førebuingar, utstyr og vanskar under vegs, mellom anna leigd kajakk som lak med påfylgjande utfordringar med våte dunsoveposar, sidan pakksekkane ikkje var hermetisk tette.

– Ikea-posane er vel obligatoriske? Eg hadde mine regnbogefarga, så dei vart i alle høve ikkje

Bytta med dei andre sine, sa føredragshaldaren. Ho tilrådde samstundes å merka alle pakksekkane med innhaldet, slik at det vert lettare å finna fram til utstyret du treng.

Vidare stod det klart at med god planlegging, innsikt i navigasjon og kartbruk kan til dømes ein padleklubb sjølv klara å koordinera ein slik tur, framfor å bruka ekstra pengar på norsk guide. Apropos padleklubbar, vitja den norske gruppa òg ein slik på Grønland.

– Fokuser deira var mykje meir retta mot å ta vare på tradisjonar, som handverket. Me trefte mellom anna ein inuit som ikkje likte å padla, men derimot dreiv med kajakkbygging. Rekreasjon, slik me gjer i Noreg, var ganske framand for dei, sa Hatteberg, som òg fekk spørsmål om isbjørn, vêr og temperatur i vatn og sjø der vest.

Trimturpoenga

Padleklubben hadde tinga inn pizza og kaker, og folk hadde med eigen alkoholfri drikke til frivilligsentralen i Austevollbadet. Ein flott arena som klubbar som oss kan booka og disponera gratis. Me fekk dykt (altså småsnakka), grafsa i oss godbitane og delt ut caps til alle deltakarane av trimturpoenga i 2021.

– Me likte ikkje poenga sørvest på Stolmen. Det var for vêrutsett, sa ein av dei som hadde vore på alle punkta.

Hovudpremien, ein middag for to på gjestgiveriet, som vart trekt ut blant dei fire som hadde vore på alle 30 punkta, vart Kersti Østervold. Den andre premien – padleutstyr for 2 000 kroner – trekt ut blant alle deltakarane som hadde registrert minst ein stad, vart Sara Fagerbakke. Sistnemnde havstril i eksil i Tigerstaden. Imponerande!