Sjelebot på kjøl

Nokre gongar slår ikkje vêrmeldinga heilt til. Sjeldan blir det eit varmt og nærast vindstille resultat, slik som klubbpadlinga torsdag. Me tok ut frå Vasseidet, og merka snart at det å vera kledd for sjøtemperaturen stilte krav til pusteevna til tørrdraktene våre. Varmt og vårleg.

Medan tjelden flaksa frå nes ti bukt framom oss, tok me Kumleøya i nærare augesyn. Framleis står gamle fortøyingsbøyar og korroderer raudoransje, og vitnar om ei tid då handamark og seglføring var det som sytte for transport av fisk, varer og menneske langs denne Nordvegen vår.

Dagens turmål var Saltskjersholmane, juvelane utanfor Kolbeinshamn. Med fullmånen hadde me igjen utruleg låg vasstand, og me kunne gå mange meter på tørr grunn før me fann oss ein plass i sola, og slikka i oss strålene for den lysande skiva, som var i ferd med å bikka nedom trea ved Sauaneset og Storebø. Tursjokoladen vart fiska fram og me diskuterte glede og aversjon ved skisporten!

Attende tok me ruinane frå den gamle saga nedanfor vatnet med den fantasifulle namnet Sagvatnet i nærare augesyn. Sal me tru kommentarar frå fjesboka, var det drift her for hundre år sidan. I dag vitnar dei tørrmura fundamenta om skogsdrift på den sida av Austevoll som gjekk fri frå den vemmelege sitkagranen.

Me kom oss attende då skuggane vart lange, men hadde ei strålande oppleving, slik turar til Saltskjersholmane som oftast er.

Foto: K. Østervold / Tekst: T. Hagenes

Stor støtte frå Sparebanken Vests Ildsjelfond

Vekas store gode nyhende kom frå Sparebanken Vest, som tildelte oss heile 38 000 kroner frå Ildsjelsfondet sitt. Pengane skal i fyrste rekkje gå til ein sommarskule for ungpadlarar. Detaljane kjem me attende til. Nokre av dei same innkjøpa me treng til denne, vil me òg kunna bruka til parapadlinga vår, som me fekk støtte til frå Austevoll kommune sine idrettsmidlar.

Me kjem til å kunngjera detaljane kring padleskulen vår i løpet av våren, men opplegget kjem til å få over tre dagar de fyrste veka av skuleferien.

Stor takk til Sparebanken Vest!

Så var våren komen

Ekstrem flo, ei varmande vårsol, tjeld som flaksa frå nes og nes var bakteppet på årets fyrste torsdagspadling frå Sveholmen. Me var fem havstrilar i fylgjet, to av oss aktivitetsleiarar, og resten relativt ferske havstrilar. Me padla roleg til Navøyneset, der Krossfjorden låg som det reinaste stovegolvet, før me sette baugane mot dei smale passasjane ved Sengane.

Me tok ein luten pust i kajakken ved friluftsområdet i Nordre Navvågen, før me drog kajakkane over den tronge passasjen til Søre Navvågen. Framleis med rekortlåg vasstand. Deretter padla me ein sjarmøretappe og kutta mellom dei to skjera like utanfor Barmen. Ofte skummar det dramatisk på dette skjeret, men sjeldan har vel Horgefjorden vore så roleg som akkurat denne kvelden.

Om ei veke set me nok ein gong Sveholmen som padlestad. I kajakken klokka 18:30.

Tid for fornying av medlemsskapet i Havstril padleklubb

Minnar om denne, for dei som ikkje har betalt. Me fekk feilmelding på eit par e-postar i systemet då me sende ut i mars

Årsmøtet i padleklubben har nok ein gong vedteke uendra medlemsskapspengar. Me går inn i ny padlesesong med oppbretta erme og breiddfulle av entusiasme. I år er satsingsområda våre mellom anna å tilby parapadling svaksynte og blinde, fleire kurs og vidareføring av minifestivalen me starta opp i 2020.

Datoane for arrangementa me alt har spirka, kan De finna på nettsida.

Kontingent:

Seniormedlemmar: 500,-

Ungdom/student: 250,-

Familie (vaksne med barn under 19): 900,-

Kontingenten vert fortrinnsvis å setja inn på kontonr. 3628.53.35161

Betalingsfrist vert sett til 15. april 2021.

Før på kven innbetalinga gjeld om det er andre enn medlemmet som betalar, eller det dreiar seg om familiemedlemsskap.

Me har òg VIPPS #515688

HMS-plakat Havstril padleklubb


  1. Den som padlar skal ha minimum NPF-våttkort med introkurs. Unnatak kan gjevast av aktivitetsleiar eller ved eigenerklæring.

2. Padlaren skal ha løyst medlemspengar.

3. Flyteplagg skal til ei kvar tid nyttast i kajakken.

4. Kle deg etter temperaturen i sjøen.

5. Ta alltid omsyn til vêr og vind.

6. Hugs: Tur etter evne.

7. Sjekk at spurttrekket ditt passar til båten du brukar.

8. Unngå helst å padla når det mørknar, men ta med deg lanterne og hovudlys viss du er ute når det mørknar.

9. Er du under 18 år, padla saman med nokon som er eldre enn deg.

10. Ta med deg mobil, slik at du kan kontakta andre ved uhell.

11. Det må alltid vera minst ei reserveåre i eit padlefylgje

12. Padlar du åleine må du kunna eigenredning (eigen- eller cowboyredning eller annan form for reentry).

13. Ved klubbturar skal det alltid bringast med fyrstehjelpsutstyr .

Revidert april 2021


Heimarkpollen i kald aprilvind

Med nordavinden som sette ein effektiv stoggar for planane våre for å padla rundt Lunnøy, bestemde me oss til å padla Heimarkpollen i staden. Rettnok er skjertorsdag kanskje ikkje den mest utprega padledagen i året, men me var tre forhutla sjeler som sette årene i blåmyra like før klokka 18.

– Dei fyrste 200 åretaka kjenst mest ut som du vil døy, men så løysna det. Når du vert eldre, ser du nytta av oppvarming, kom det frå ein av oss.

Me var innom Slorkjen, tok oss full vart i medstraum gjennom Småstraumane, som nærma seg fjøra. Litt som Brødrene Dahl på jakt etter professor Drøvel, glei me ut og sette baugane mot Hyltropollen, som framleis har nokre få etterlatenskapar etter oppdrett. Ei stikke hadde vore bra å sett i bygga (men no skal me ikkje oppfordra til pyromanisk aktivitet). Morten diska opp med kaffi og sjokolade som eigentleg skulle gått til julebukkane som vel hadde koronakarantene?

Vegen innover vart rett og slett som å vera hamster laupehjul. Me satsa på hovdstraumen, men midt i var det straumvirvlar og fart som sikkert nærma seg både fire og fem knop. Til slutt klarte me å finna ei opning heilt aust i straumen, bita tennene saman og kjempa oss opp høgeforskjellen på nokre centimeter den aller siste meteren.

Nøgde, og rett så slitne, sette me kursen attende til Kjempefaret.

Torsdag i partalsveker er det padling frå Sveholmen. Fyrstkomande 8. april må me vera i båtane klokka 18:15.

Velkomen til torsdagspadling

Fyrstkomande torsdag, den 25. mars, tek me fat på årets faste torsdagspadlingar. I utgangspunktet vert padlingane frå klubbhuset på Sveholmen i partalsvekene, og valfrie lokalitetar i oddetalsvekene (kjem an på vêr og vind). Alle padlingar og oppstartstidspunkt vert publiserte via arrangement på fjesboksida vår.

Torsdag er Trond Hagenes aktivitetsleiar, og grunna avgrensa kveldslys må alle vera i båtane klokka 18:00. Det vert ei kort padling på ca halvannan time. Vera med utan å trykkja “deltek” på Facebook? Send SMS på 98874253.

Viktige datoar vår/sommar ’21

Havstril aukar aktiviteten i takt med medlemsmassen, så lagt har me desse kursa og hendingane på terminlista i tillegg til dei vanlege klubbpadlingane:

22. – 23. mai NPK teknikkurs (16 timar) ved André Hole. Krevst grunnkurs for deltalking. Kostnad 1500,- Meir om innhald leser du her.

29. – 30. mai Padleloskurs for svaksynte og blinde ved Espen Raa Nilsen. Gratis. Meir info kjem nær kurset.

12. – 13. juni Havstrils minifestival ved Turholm kajakk. Program vert oppdatert når det nærmar seg.

I tillegg har me utsett påsketuren vår til Lindås, grunna det auka smittetrykket i samfunnet. Den satsar me på å gjennomføra i august.