Padlelos saman med svaksynte/blinde

Inger Anne Mortvedt ser fram til å få padla meir – og ho har mange i same gruppe som vil vera med!

Saman med Blindforbundet Austevoll skal Havstril padleklubb i gang med eit tilbod som me vil kalla padlelos, som kort sagt blir at me treng ein sjåande assistent eller rettleiar til kvar av dei svaksynte. Me skal allereie den siste helga i mai ha eit såkalla ledsagerkurs, der me får Espen Raa Nilsen ut til å ha kurset.

Inger Anne Mortvedt er ei av dei som har lyst å padla meir, sjølv om ho for lengst har vore på padlekurs på Sveholmen.

– Me har veldig lyst å komma i gang, og håpar at det melder seg folk som har lyst å vera ledsagarar, seier ho til padleklubben si nettside. Ho kjenner alt Espen frå kurs frå før, og han er heller ikkje ukjent med Sveholmen.

For dei som vil bli padlelos kan me arrangera introkurs, eller oppfriskingskurs i mai før me held ledsagarkurset. Det viktigaste er at me har folk som har lyst å assistera den flotte gruppa med ressursrike svaksynte til å oppleva austevollskjergarden frå kajakken.

Me har kjøpt inn ein K2 tandemkajakk som denne veka vart henta til Austevoll, og me kjem til å tilretteleggja klubbhuset litt betre til å enkelt henta ut dette utstyret.


Meir informasjon? Send e-post til info@havstrilpadleklubb.no

Referat styremøte Havstril pk

torsdag 21. januar 2021, Kontorsenteret, Storebø

Møtt: Karina Sandtorv, Trond Hagenes (referent). Deltok på Skype: Heidi Lorgen. Forfall: Rune Hevrøy (for seint å kalla inn varamedlem).

Sak 1/21

Klubbøkonomi 2020: Balanse på kr 202 000 ved årsskiftet. 59 200 er reelt balanse, resten er øyremerka kystturhytta. Me har betalt 68 750 for arkitektteikningane. Styret tek melding om økonomi til etterretning.

Sak 2/21

Årsmøteførebuingar: Årsmelding er lagt ut, rekneskap med revisjon skal vera ferdig innan 10. februar, styret legg inn forslag om uendra kontingent. Diskuterte fullmakt for å ta opp lån på inntil 250 000 kroner til kystturhytta, men kom fram til å kalla inn til ekstraordinørt årsmøte når trongen oppstår. Styreleiarhonorar vert forslått til 10 000, valkomitéen er på det næraste ferdig med si innstilling.

Sak 3/21

Samarbeid med blindeforbundet, avd Austevoll. Heidi Lorgen og Trond Hagenes informerer om framdrift. Søkjer Vestland om støtte til kroner 30 000, klubbens styre fatta vedtak om å løyva 30.000 frå årets budsjett til innkjøp av stabil K2 iht søknad. Invitera til kurs ved Espen Raa Nilsen for dei som vil vera ledsagarar til blinde og svaksynte.

Sak 4/21

Aktivitetsplan 2021. Breiare kurstilbod teknikk- og aktivitetsleiarkurs, turar for ungdommen, Turholm kajakk m/ minifestival. Eit stort poeng å få opp fleire aktivitetsleiarar når klubben veks. Satsar på eit mindre arrangement/ fellespadling i samband med vårryddeaksjonen 13. mars. Karina Sandtorv meinte Den nasjonale strandryddedagen var eit positivt arrangement å vera med på for dei unge. Sjekka opp når dagen vert kunngjort, og vurdera i samband med covid-19-situasjonen. Må få på plass lågterskeltilbod frå Sveholmen.

Sak 5/21

Eventuelt: Leiar gjorde greie for framdrift og problemløysing i samband med kystturhytta på Skårøyane. Styret tok utgreiinga til orientering.

Årsmelding 2020: Eit storslått padleår

Foto: Elleve havstrilar ved Lunnøy. Foto: Kersti Østervold.

Før padlesesongen var i gang, skylde koronabylgja over Noreg. Idretts-Noreg stengde dørene, og padleklubben stengde naust og det heile. Når det fyrst vart opna for koronatilpassa aktivitetar utandørs i starten av mai, kom det i staden er bylgje med ny interesse, fleire nye padlarar i alle aldersgrupper og viktigast av alt: Stor interesse for å padla meir hos veldig mange av dei.

Ved utgangen av 2020 stod Havstril med rekordhøge 165 betalande medlemmar, frå ni til 71 års alder. Me har aldri før hatt over 140 betalande medlemmar i eit kalenderår tidlegare. Mesteparten av dei nye medlemmane kjem via introkursvegen, medan me òg fekk avhalde grunnkurs for unge og eldre padlarar. Aldri tidlegare har me hatt ein slik massiv tilstrøyming av medlemmar 84 nye i talet fekk me, samstundes som me no fjernar folk frå medlemsarkivet i den augneblinken kontingenten etter purring ikkje blir betalt (fotnote*).

Me har 39 medlemmar i aldersgruppa frå ni til 19 år. 86 medlemmar er jenter/kvinner, og dermed kjem det av seg sjølv at 79 medlemmar er menn.

Koronaavgrensingane gjorde sitt til at me kom seint i gang med torsdagspadlingane, men òg her var det historisk høg deltaking. Nesten alle oppsette padlingar vart realiserte, og mange med både ti og elleve deltakarar. Blænes og Lundøy, Horgo og Saltskjersholmane, nær sagt alle krinkelkrokar nær Sveholmen stod på turprogramma. Me forsøkte å rullera turane våre med ei veke frå klubbnaustet, den neste frå ein annan stad. Med ei veldig lita gruppe aktivitetsleiarar er det krevjande å få til fleire faste aktivitetar enn den faste padlinga ein gong i veka.

Dermed har me òg hatt ein valdsam auke i aktive padlarar av same årsaka. Me har òg arrangert minipadlefestival med Turholm kajakk, med element som navigasjonlære, tur og rulling. Me hadde òg eit segment for dei yngre padlarare, som i likskap med dei eldre fekk tilbod om grunnkurs i 2020. Ein tradisjon som me har likt som måtte gå ut var påskepadlinga, der me dei førre åra har drege mellom anna til Fijtarøyane og kanalane på Bømlo.

For andre året hadde me Trimpoeng-turar i Havstril, med flotte premiar og deltakarpremiar. Det var god deltaking og fleire gav uttrykk for at det applikasjonsbaserte opplegget førte med seg at dei padla på stadar dei aldri elles hadde kome til. Har du vore i Valesvika eller Jamfoten? Viss ikkje er det berre å melda seg på i 2021. Me hadde òg klubbkveld med mange deltakarar i Austevollbadet, med trekking av premiane, pizza, kake, drikke og ikkje minst eit inspirerande føredrag om Noregsferie med kajakk.

Foto: André Hole, kurskongen vår. Han bur på Voss, men er ei skikkeleg drivkraft når ferieplanane hans seier Austevoll. Foto frå GK: K. Østervold

I juni 2020 hadde me besøk av heile sjuandetrinnet på Storebø skule på Sveholmen. Dei var ein god gjeng, og alle som ville fekk prøva seg i kajakken. Kjekt at vêr og helse denne gongen spelte på lag med klubb og skule.

Sidan hausten 2019 har me arbeidd med å realisera ei kystturhytte på ein holme i friluftsområdet på Skårholmane. Me har hatt eit særs godt samarbeid med Austevoll kommune og Bergen og omland friluftsråd. Likevel har det vore særs krevjande å finna snikkarar som ynskjer å bruka tid på å byggja hytta for oss i eit offentleg/privat samarbeidsprosjekt: Ingen austevollske verksemder har hatt ynskje om å levera anbod. Mest truleg kan me få henne bygd i annan landsdel og deretter kan transporterast til Austevoll for montering. Me har sendt søknad om å få disp for å byggja i 100-metersbeltet, og det er kome positiv attendemelding frå statsforvaltaren (tidl. Fylkesmannen).

På økonomisida har me òg hatt eit godt år, høg aktivitet gjev meir pengar inn på konto og meir ut òg, når me finpussar flåten og skaffar oss nytt utstyr. Me selde ein lite brukt NDK Explorer, og kjøpte inn ein Romany Excel. Nye årer har me òg fått på plass. Neopren-Long Johns og nokre få nye tørrdrakter har me kjøpt inn. Takka vera sponsing frå ei rekkje lokale reiarlag og andre verksemder går me inn i 2021 med ein særs behageleg balanse på bankkontoen.

For øvrig bestod havstrilstyret i 2020 av Trond Hagenes (leiar), Rune Hevrøy (nestleiar), Karina Sandtorv og Heidi Lorgen. Valkomitéen for 2021-årsmøtet er Ingeborg Astrid Kleppe og Øystein Vik med Stina Nordbak som varamedlem.

Fotnote 1: I 2020 tok me og fjerna ikkje-betalande medlemmar frå registeret vårt ved utløp av fyrste purring på kontigenten. Iflg retningslinjene frå NIF kan ikkje-betalande medlemmar stå på medlemslista i eitt kalenderår utan å innfri kontigenten.

Knall Klubbkveld

Heile 13 havstrilar møtte opp for å dykja, eta kake, pizza og ikkje minst ta inn Ingunn Bege Vik sitt inspirerande føredrag om relativt kortreiste kajakkeventyr. Du treng ikkje dra verken til Kroatia eller Seychellene for kilometervis med sandstrender. Nei, på Helgelandskysten får du meir krydder i form av dramatiske fjellformasjonar, torsk som bit på dorgen og ein flo og fjøre som gjer holmar og skjer om til mykje større område.

Me vart med på Dønnamannen, vakre Rødøya som vart tilrådd av tidlegare havstril Yngve R. Magisk utsikt frå Rødøyløva som liknar på akkurat det namnet indikerer, alternativt ein sphinx. 448 meter over havet, Utsikt til å verta svimmel av.

Lovund med lunderøys, tilrådingar om øyhopping kryra med referanser til Petter Dass si dikting. Lenger sør fekk me òg ei tilråding til Roy Jacobsens Barrøy-trilogi.

– Etter at eg var der og spg kroleis det var, leste eg bøkene og fekk eit endå nærare forhold til det eg las, sa Ingunn og peikte på mannen som måtte gjera fire forsøk på å byggja seg naust. Vêr og vind gjorde jobben vanskeleg.

Havstrilane fekk kost seg med kake frå Kakeriet på Stolmen og supergod pizza frå Casa Mia på Storebø under føredraget.

Me trekte òg ut premiar frå årets Trimpoengturar.

Hovudpremien, ein middag for to ved Bekkjarvik gjestgiveri (sponsa av same verksemd) stod mellom Morten Drønen og Hans Petter Bjånesøy. Begge hadde vore på alle 25 turmåla i konkurransen. Sistnemnde vart den heldige vinnaren.

Gåvekort på 2000 kroner i padleutstuyr sponsa av Austevoll kraftlag vart vunne av Elisabeth Kalve.

Turbok for beste tips til lokalitet vart trekt ut Ingunn Berge Vik. Alle deltakarar fekk utdelt aluminiumsflaske med Havstril-logo på.