Referat styremøte, desember 2018

Austevoll folkebibliotek Kl. 19:30 – 20:50

Møtte: Øystein Vik, Stina Nordbak, Rune Hevrøy og Trond Hagenes (referent).

Forfall: Åse Hauge. Varamedlemmar i utlandet, kunne ikkje møta.

 

1: Økonomi 2018.

Reell balanse ved utgangen av 2018 blir i underkant av 100 000,- NOK

Forhandsbetalt 50 prosent av K2en NDK Triton.

Mange kontingentar er ikkje purra på.

Garasjeporten kjem på i underkant av  kr. 30.000,-            (fakturerast 2019).

 

2: Oppsummering etter klubbutvikling

Open evaluering etter klubbutviklingsseminar hausten 2017.

Hovudfokus bør vera sosialt, å komma seg i båten.

Bømlo-kanalane vart suksess våren 2018

Goddo-tur våren 2019 // Huftarøy rundt éin dag. 36 kilometer.

 

3: Havstril i 2019 and beyond

Me har svart på kva me vil med klubben i klubbutviklinga i fjor?

Gjennomføra padlepostar (etter mønster frå Fitjar -systemet må me ha) Møte med Sunnhordland KK i januar til februar. Kan me få til eit samarbeid med Havstril – Sunnhordland – Perlo.

Padleskilt med graderte turar: Stina Nordbak tek ROS-analysen.

4: Sveholmen

Vatn til holmen i desember. Ein milepæl. Kan me bruka klubbhuset til å skaffa klubben eit nytt momentum?

Søk på midlar i 2019.

 

5: Eventuelt

Laga skjul til NDK Triton på Sveholmen.

Våren dugnad – porten. Samling i februar.

 

Vatn frå AVA til Sveholmen

IMG_5581

Skikkeleg vatn heile året på Sveholmen frå hausten av.

Sidan padleklubben har hatt kajakkar og seinare overtok bygget på Sveholmen i ei åremålavtale med Bergen og omland friluftsråd har vatn i springen vore ei utfordring. Takvatn, sisternetank og eiga pumpe vore ei utfordring – som òg har vore ein effektiv stoggar frå å vidareutvikla klubbhuset til noko meir enn eit utvida lager for utstyr. Realiteten har vore null vatn om vinteren, pumper som har vore lite driftsikre og trong for hjelp til å fylla tanken (for det siste takkar me hjarteleg dei som har stilt opp).

Dei siste månadane har styret i padleklubben initiert dialog med Austevoll vatn og avløp, Austevoll kraftlag og Bergen og omland friluftsråd om ei løysing der vassleidning vert lagt fram frå sjøen ved Navøy og fram til holmen vår. Dette blir no ein realitet frå hausten av, og vert kosta av BOF. Dette er padleklubben særs takksame for, og tiltaket vil gje oss heilt nye høve til å leggja til rette for ulike aktivitetar på holmen òg i den mørke årstida.

Padlesesongen tek av

Skjermbilde 2018-04-13 kl. 15.13.20

Ei veke kan gjera mykje. Torsdag for ei veke sidan var det snø på bakken, kalde gufs frå nord og berre ei svak sol i ryggen. Denne veka var det fram med solbriller og det vart vart varmt i tørrdrakta: Våren er komen, Kong Vinter har teke sommarferie.

Fem havstrilar duppa årene mellom silender og hegrer, skjer og holmar denne veka. Turen frå Nordrevågen på Selbjørn, ut til Litla Lunnøya og rundt sjølve Lunnøya. Me vurderte om den gamle gravemaskina på haugen no er i ferd med å gå frå industrielt søppel til å verta eit kulturminne, ja endåtil Lunnøys svar på Fridomsgudinna.

IMG_5682
Kaffisjef Morten diska opp med god, varm drikke då me rasta på austsida. Vika var fylt opp med endå meir søppel sidan sist me var der. Ein stad padleklubben ganske sikkert bør arrangera ein miniryddeaksjon på seinsommaren.

Me padla ut av solnedgangen, studerte sjøhusa på Kobbaneset og Kalvaneset: Eitt av dei har tømmer frå “Takstaas”-torpederinga i september 1939 – dette var det fyrste norske skipet som var senka under Den andre verdskrigen. Rett utanfor Marstein – i internasjonalt farvatn. Ubåtkapteinen heitte Werner Heidel, og kom slett ikkje frå krigen med livet i behald.

Tentativ terminliste 2018

Her er ei oversikt over planar klubben har utover dei faste arrangementa. Me vil tilrå å verta medlem av Facebook-gruppa Havstril padleklubb for å halda oversikten.

Hpk110413_4

  1. april: Me padlar Bømlokanalane.

 

  1. mai. Den nasjonale strandryddedagen. Lokale detaljar kjem.

 

  1. mai: Møt oss på Bekkjarvik torg. Me visar fram padleklubben.

 

  1. juni: Bylgjeleik med Geir Ingolf.

 

23.-24. Juni: Overnattingstur i samarbeid med DnT UNG Austevoll. For ungdom. Lenk til arrangement.

 

I tillegg kjem eigne torsdagspadlingar, kurs og opplegg for ungdommen. Alt vert publisert på dei respektive Facebook-sidene til klubben.

Info om arrangementa kan du få ved å ta kontakt med Trond Hagenes (mob) 988 74 253.

Årsmelding 2017

IMG_5588

Havstrilstyret i 2017 bestod av Trond Hagenes (leiar), Stina Nordbak (nestleiar), Øystein Vik (medlem), Rune Hevrøy (medlem) og Marius Taraldsen (medlem). Det vart haldt tre styremøte  i løpet av styreåret.

 

Sommaren var prega av særs låge temperaturar, noko som truleg òg har spelt inn på interessa for kurs, som var på eit historisk lågmål. Me hadde eit introkurs under UNG-paraplyen, to vanlege introkurs, men det var barn/ungdommar som deltok. Dette har likevel ikkje resultert i reell reduksjon i medlemsmassen. Totalt var taket på havstrilar akkurat 130. 91 vaksne – 42 menn og 49 kvinner – var medlemmar i fjor. Av dei aktive ungdommane var 13 gutar og 8 jenter. I tillegg har me registrert 16 jenter og ein gut som medlemmar, men som ikkje var deltakarar i organiserte klubbaktivitetar i 2017.

 

Me er i ferd med å laga Den nasjonale strandryddedagen til ein tradisjon. Støtta med logistikk og pengestøtte frå Sjøtroll havbruk fekk ti ivrige havstrilar rydda eit stort område frå nordvestpynten av Navøy til Barmen fritt for taurestar, gamle plastkanner og anna materiale som ikkje vert bryte ned i naturen. Sjøtroll havbruk ved Ivar Ove Fagerbakke hjelpte oss òg med tyngre og betre ilar til flytebryggja vår på Sveholmen (som me òg i si tid fekk frå same selskapet).

IMG_5562

Torsdagspadlinga til klubben var det varierande interesse for, men då me fekk skyss av Langøylaks og Karsten Inge Møgster til grøne øya midt i smykket, var det åtte havstrilar som samla utforska øyriket med Møkster i midten. Mellom anna ved ein beinstrekk på smått magiske Hekkingen. Me hadde òg fine turar til mellom anna Horgo, men grunne vissa utfordringar i samanheng med logistikk, fekk me padla mindre i andre delar av kommunen i 2017.

 

Ungdomspadlingane var oppe på eit akseptabelt nivå, og me hadde i 2017 òg besøk av Storebø skule på Sveholmen. 36 gutar og jenter frå sjuandetrinnet på Storebø fekk prøva seg på kajakkpadling. Eit kjekt tiltak for både skuleelevar og padleklubben.

 

Me handla inn ein ny kajakk i budsjettåret 2017, plastbåt frå Nigel Dennis. Eit døme på at det ikkje alltid er byggjematerialet som avgjer kva som er ein god kajakk, eller ikkje. Elles vart det ikkje handla inn nytt materiell til klubben.

 

Dette tiltaket fekk me uvurderleg støtte til av Austevoll kommune (32.000) via idrettsmidlane og North Sea Shipping (10.000) og Hordafôr (10.000). Hos Odin group fekk me eit dusjkabinett som skal skruast opp på Sveholmen. Saman med Lokale aktivitetsmidlar, LAM, gjorde dette at me stod att med om lag 50 000 på konto etter årets avslutting. Dette er midlar som vil verta nytta til å opprusta andreetasjen i klubbhuset.

 

Avsluttingsvis kan det nemnast at klubben ved hjelp av Martin Lillehagen Hanssen i Norges padleforbund, NPF, gjennomførte me seinhaustes to kveldar mynta på klubbutvikling. Me kom fram til ein visjon: Sosialt samvær mellom aktive medlemmar, der me særleg set mål av oss å halda eit stablit høgt og føreseieleg aktivitetsnivå i 2018.

 

Valkomitéen for årsmøtet 2018 består av Hans Inge Gloppen og Per Espen Vik, med Geir Bergflødt og Åse Hauge som vararepresentantar.

 

Havstrilstyret,

februar 2018.