Magiske Møkster

IMG_5611

HAVSTRILAR GJENNOM KUØYSUNDET

Spanande geologi, blå sjø og blånar så langt auga kan sjå møter åtte havstrilar på nye kantar i øyane utanfor Møkster.

Rettnok har eg vore på Møkster rett som det er i jobbsamanheng, men i kajakken er det ofte slik at fjordkryssingar både frå sør eller nord kan verka noko avskrekkande – i alle høve viss eg skal padla både fram og attende. Då Karsten Inge Møgster i Langøylaks gjerne ville sponsa klubben med skyss den eine vegen, vart brått ein kveldsturen til øya som i poetiske ordelag er omtala som sjølvaste smaragden i Austevoll-smykket.

Like før klokka 18:30 er me klare ved gjestebryggja nedanfor gamlebutikken. Ingunn Anne og Øystein har padla frå Vestre Vinnesvåg, medan me andre bukserer kajakkane våre ned frå “Møkstranissen”. Me salar oss godt i farkostane og vender baugen vestover, me tek oss forbi Kuøya, der eit sjøfly duppar nedanfor sjøhuset, som ser ut som det er innteke av folkehøgsskuleelevar. Ein lyr vert dregen opp av ein ungdom, som fiskar med haspelstong, godt innpakka i sovepose og sitjande i ein fluktstol.

IMG_5623

LANDGANG PÅ HEKKINGEN.

Møkster har mykje å by på. Medan me ikkje fekk sjå eit særleg vidare fugleliv enn andre stadar i kommunen, er øya viden kjent blant ornitologar. Me set snart kursen mot Hekkingen, der Ingeborg Astrid er kjent frå før. Øya ligg heilt ytst i Møkstrafjorden, og der andre holmar nesten er blankskurte, ligg Hekkingen der med eit bergs som om ein forrykt jotun hadde herpa laus på holmen. Tidevasspyttane er store, og hadde det vore flo, kunne me glidd inn ei av dei.

IMG_5627

HANS INGE GLOPPEN PÅ HEKKINGEN. MARSTEIN FYR I BAKGRUNNEN.

Me dykte, åt og drakk oss til litt meir energi før me sette kursen over Møkstrafjorden. Vinden hadde auka på, og det kom duvande, bylgjer inn fjorden. Når det mørkna vart dei nærast søvndyssande. Etter livda ved Horgekalven vart det ein time i motstraum og motvind før me stemna inn ved Sveholmen fire timar og 15 minuttar etter me hadde kasta loss med Møkstranissen. Totalt padla me i underkant av 17 kilometer.

AV TROND HAGENES

Herlege Horgo

Skjermbilde 2017-07-21 kl. 10.11.31

Ingeborg Astrid på veg over Horgefjorden. Foto: Per Nybø.

Ut mellom eit lite, trangt sund ved Horgekalven. Utanfor blånande hav, lette skyer og brått to svarte ryggar ned finnar som rullar på den flate havoverflata. Nisene gjev endå eit nytt mål i kvila augo på ein sein julikveld på klubbtur med Havstril padleklubb.

Me starta i 19-tida frå Sveholmen, kryssa rett over Horgefjorden, og la oss mellom holmar og skjer, medan Ingeborg Astrid viste oss andre fleire av godplassane sine på vestsida av Horgo. Det er sjeldan me andre har padla på denne sida av Horgo, og kring Horgekalven er det overdådig med må skjer å laga kajakken gli gjennom.

Eg har teke på meg dei polariserande solbrillene mine, og ser såleis ganske klart ned i sjøen når refleksar frå sola er filtert bort. Sandbotn er det å sjå på sjølv dei mest uventa stadane. Etterkvart glir me inn i Vaulo, sjølv om Møkster er freistande nær, og me kan bære kajakkane eit kort stykke til vågen i nord, der Bergen og omland friluftsråd har laga bryggje. Det er merkeleg få båtar i Horgo på ein slik flott kveld, men me tek nokre padletur til før me rastar.

Åse diskar opp med heimelaga rabarbrasuppe, medan me kan nyta varmen i bak etter sola som har varma holmen me sit på heile dagen. Sola er på veg ned når me tek den siste sjarmøretappen attende til holmen vår.

Skjermbilde 2017-07-21 kl. 13.33.40

Trond Hagenes med innsamla søppel på dekk. Foto: Per Teigen.

Storebø skule på besøk

IMG_9221

Ein knapp tredel av dei som fekk padla frå Sveholmen.

Tradisjonen tru besøkte sjuandetrinnet frå Storebø skule Sveholmen for å prøva seg i kajakken, som ein lekk i avsluttinga på barneskulen. Totalt fekk 37 ungdommar padla rundt holmen, prøva ut framdriftstak, laga flåta (nokon gjekk på han òg) sitteteknikk og leika med innsamling av små plastballar.

IMG_9215

Vått og kaldt og steinbit overalt?

Trass smått ufyseleg vêr – regnet tok aldri slutt – vart det stort sett berre smil og lått å spora blant dei unge. I år tok faktisk heile trinnet utfordringa i båtane.

Takk for besøket!

Trond og Øystein

Referat, styremøte Havstril pk

Sveholmen 20. mars 2017 kl 19:30

Desse møtte: Rune Hevrøy, Marius Taraldsen, Øystein Vik og Trond Hagenes (referent).

Forfall: Stina Nordbak. Vararepresentantar inviterte til møte, kunne ikkje møta.

vinterpadling

 

Sak 0717: Godkjenning av referat frå førre møte

Referatet vart godkjent.

 

Sak 0817: Status økonomi

Låg likviditet i starten av året, men har betalt faktura til forfall, inkludert førehandsbetaling av NDK Romany Sport.

 

Sak 0917: Klubbhus, status søknadar og dugnad

Leiar informerte om tankar knytt til søknadar til støtte for vidare rehabilitering av klubbhuset – andre etasjen. Søknadar vert sendt i løpet av mars-april.

 

Dugnad: Nytt styremedlem Øystein Vik tek ansvar for å koordinera noko dugnad, m.a. litt fliselegging i garderoben før nytt dusjkabinett vert installert. Noko arbeid må påreknast i tekstillageret òg.

 

Sak 1017: Klubbutvikling

Hagenes tek kontakt med Npf for å invitera representant derfrå til klubben for å inspirera til klubutvikling.

 

Sak 1117: Eventuelt

Marius Taraldsen informerte litt om mogleg samarbeid med Styve gard, der han er tilsett. Dette er eit tilbod for m.a. vanskelegstilte barn.

Årsmelding 2016

havstril10-png

 

Havstril padleklubb sitt styre i 2016 bestod av Trond Hagenes (leiar), Stina Nordbak (nestleiar), Geir Bergflødt (medlem), Åse Hauge (medlem) og André Hole (medlem). Sistnemde representerte òg padleklubben i idrettsrådet. Det vart arrangert to fysiske styremøte i 2016 og eitt i januar 2017 – og hatt nettdialog ved behov utover dette, etter avheldt årsmøte.

Padleklubben hadde etter eit litt vanskeleg år i 2015 ein meir normal aktivitet i fjor, med godt fokus på ungdomsarbeidet. Samla sett hadde me 130 betalande medlemmar, fordelt på 74 kvinner og 56 menn. 38 av medlemmane var under 18 år eller yngre. I løpet av året er òg medlemsarkivet vorte digitalisert, etter krav frå idretten sentralt. Eit stort arbeid, men på sikt verdt arbeidsinnsatsen. Av statistikken ser me for fyrste gongen ein klar overvekt av jenter og kvinner i medlemsmassen vår, av kuriøse fakta han det nemnast at me har 15 medlemmar med adresse Torangsvåg, 23 frå Bekkjarvik, 28 frå Storebø, 16 frå Bergen, Vestre Vinnesvåg 11, Kolbeinsvik 9 – i tillegg til fleire poststadar med fire eller færre medlemmar. Me ser dermed spreiing på medlemsmassen frå heilt i sør i Austevoll til den andre enden.

skjermbilde-2017-02-06-kl-15-26-28

I juni vitja sjuandetrinna frå både Selbjørn og Storebø skular Sveholmen og fekk prøva seg i kajakken. Kjekt for både oss, og om me skal dømma frå reaksjonane frå ungdommane, òg for dei (totalt var dei om lag 60 elevar). Me satsa òg på open dag på Sveholmen i månadsskiftet mai/juni, dette gjorde me på den nasjonale Padlingens dag, som her vest krasja både med Sjufjellsturen og Padlefestivalen på Sotra. Effekten av dette tiltaket var redusert, med overraskande få besøkjande, sjølv om det var ein finfin dag på holmen.

 

Me innleia eit samarbeid med Austevoll turlag si UNG-gruppe, som me  allereie ser kan resultera i nyttige synergiar (ungdommen løyser vanleg ungdomskontingent i klubben). Trass alt er det ei viss slekt mellom tur med kajakk og med turstøvlar i guds frie. Så langt har samarbeidet resultert i eit grunnkurs, men vert etter alt å dømma følgd opp i år med eit teknikkurs med innbakt overnatting.

Året gav trass i labert sommarvêr eit relativt høgt tal på introkurs og deltakarar for vaksne. Tidlegare år har det vore ein klar samanheng mellom vêr og interessa for slike tur. Me merkar samstundes større interesse frå folk som har feriebustad på øyane. Vidare ser me av utlånsloggen at utstyret er mykje nytta i uorganisert aktivitet. Hugs likevel at samtlege som skal på sjøen skal ha betalt kontingenten og skal ha minimum våttkort/NPF introkurs.

Dei faste klubbaktivitetane for vaksne, torsdagsturane, opplevde særs svingande interesse i 2016. Fleire gongar vart det ingen tur, medan me på det meste var over ti menneske som padla på tur utover på seinsommaren.

skjermbilde-2017-02-06-kl-15-28-03

Me å takka Austevoll kommune fyrst for idrettsmidlane, som seinhaustes sette oss i stand til å kjøpa inn seks nye tørrdrakter, klubben kjøpte i tillegg inn ei slik drakt, noko som til saman utgjorde 2016 sin største investering. Det vart ikkje kjøpt inn nye kajakkar, men lånet vårt for rehabiliteringa av klubbhuset vart nedbetalt. Vaktmeisterteneste i kommunen var vene med oss og let oss overta utrangerte garderobebenkar frå Storebø skule. Desse vil med eit målingstrøk eller to verta å rekna nett som nytt.

 

Noko av det mest meiningsfylte me gjorde var deltaking på den nasjonale strandryddedagen i mai. Her var 12-13 havstrilar med og rydda opp i Råtapollen, utanfor Melingsvågen. I samarbeid med Austevoll Melaks fekk me samla opp over 300 kilo søppel som levert til SIM for resirkulering. Dette gav oss òg fine midlar på kontoen, i tillegg til ei kjekk stund i kajakken før og etter (nokre vart skyssa ut av Austevoll Melaks sine båtar, andre padla frå Sveholmen).

Me kunne òg feira 10-årsjubileum for klubben vår. Det gjorde med ein kort, aldersblanda padletur med marsipankake i lasterommet og noko klart til å hiva på grillen. Det vart ein kjekk tur til badestranda like nordaustom Bakkasundsbrua.

Totalt sett kan me konstatera at året gav god utvikling på fleire felt, sjølv om me måtte kansellera brottpadleseansen på slutten av sesongen. Når det kom til stykket hadde den massive interessa ved fyrste kunngjering kokt bort i kålen. Det kan òg nemnast at leiaren har vore på dialogmøte med NPF på Brann Stadion, der mellom anna det pågåande turløypeprosjektet vart diskutert.

Padleklubben ynskjer å takka Odin Group Holding og reiarlaget Østerbris for sponsing i 2016. Den same takken går til Austevoll kraftlag.

Valnemda til padleklubbens årsmøte i 2017 består av Laila Taraldsen og Liv Bente Storebø, med Agnethe Veivåg som varamedlem.

 

 

Referat styremøte, 9. august 2016

Stad: Austevoll kraftlag, kl 20:00 Desse møtte: Geir Bergflødt, André Hole, Åse Hauge, Stina Nordbak og Trond Hagenes (ref).

Skjermbilde 2016-08-09 kl. 14.09.22

Sak 14/16 Klubbøkonomi

Lånet er innfridd. Leiar informerte om relativt grei likviditet, og om auka interesse for introkurs samanlika med 2015. Medlemsmassen er dermed i vekst, og ligg p.t. på 116 betalande medlemmar.

Innkommande sponsormidlar frå Austevoll Marine Group og Odin Group hjelper ytterlegare.

Når idrettsmidlane kjem på plass, vil me tinga inn tørrdrakter. Styret vart samd om å elles ha ein konservativ pengebruk ut året.

 

Sak 15/16 Klubbhus

Ambisjonsnivå: Å leggja til rette for å skapa Sveholmen og klubbhuset til ein levande møteplass. Til det trengst det samhandling med potensielle sponsorar. Prospekt og visjon må leggjast ved søknadar, t.d. rett til Gjensidigestiftelsen. Målet er ikkje ei kysthytte, men ein stad der me kan halda teoridelen av kurs, ha samankomstar, eller tilby overnatting ved kurs, besøk eller til lokale og regionale samarbeidspartnarar.

Setja i stand garderobedelen med dusjkabinett, benkar mm. er eit naturleg mål tidleg i 2017.

 

Sak 16/16 Ymse

Breiare klubbtilbod: Seniorpadling. Kan utløysa synergiar i klubben med ei aktiv gruppe av eldre ressursar. Padling har openberre helsevinstar, er ein sosial aktivitet. Me etablerer kontakt med seniorar.

UNG-padling. Kva med ein Ta med ei venninne/kamerat-dag i staden for kurs for å fengja interessa?

Potensiell arbeidstrening: Er det interesse frå NAV Austevoll, kan delar av rehabiliteringsarbeidet i andrehøgda gjennomførast i samarbeid med etaten.