Knall Klubbkveld

Heile 13 havstrilar møtte opp for å dykja, eta kake, pizza og ikkje minst ta inn Ingunn Bege Vik sitt inspirerande føredrag om relativt kortreiste kajakkeventyr. Du treng ikkje dra verken til Kroatia eller Seychellene for kilometervis med sandstrender. Nei, på Helgelandskysten får du meir krydder i form av dramatiske fjellformasjonar, torsk som bit på dorgen og ein flo og fjøre som gjer holmar og skjer om til mykje større område.

Me vart med på Dønnamannen, vakre Rødøya som vart tilrådd av tidlegare havstril Yngve R. Magisk utsikt frå Rødøyløva som liknar på akkurat det namnet indikerer, alternativt ein sphinx. 448 meter over havet, Utsikt til å verta svimmel av.

Lovund med lunderøys, tilrådingar om øyhopping kryra med referanser til Petter Dass si dikting. Lenger sør fekk me òg ei tilråding til Roy Jacobsens Barrøy-trilogi.

– Etter at eg var der og spg kroleis det var, leste eg bøkene og fekk eit endå nærare forhold til det eg las, sa Ingunn og peikte på mannen som måtte gjera fire forsøk på å byggja seg naust. Vêr og vind gjorde jobben vanskeleg.

Havstrilane fekk kost seg med kake frå Kakeriet på Stolmen og supergod pizza frå Casa Mia på Storebø under føredraget.

Me trekte òg ut premiar frå årets Trimpoengturar.

Hovudpremien, ein middag for to ved Bekkjarvik gjestgiveri (sponsa av same verksemd) stod mellom Morten Drønen og Hans Petter Bjånesøy. Begge hadde vore på alle 25 turmåla i konkurransen. Sistnemnde vart den heldige vinnaren.

Gåvekort på 2000 kroner i padleutstuyr sponsa av Austevoll kraftlag vart vunne av Elisabeth Kalve.

Turbok for beste tips til lokalitet vart trekt ut Ingunn Berge Vik. Alle deltakarar fekk utdelt aluminiumsflaske med Havstril-logo på.

10 000 frå Hordafôr

Også verksemda på Geitholmen ser med gåvmildt blikk til padleklubben. Administrerande direktør Siv Østervold skriv til oss at dei ser på padleklubben som viktig for kommunen vår, og at dei dermed ynskjer å støtta arbeidet vårt igjen.

Hjarteleg takk for støtta!

Klubbkveld på Austevollbadet

Padlekake frå Kakeriet er tinga inn!

Me har tinga kajakkake hos Kakeriet på Stolmen (nam-nam sjokoladekake) og kjøper inn pizza og brus til deltakarane. Ingunn Berge vik held fotoføredrag om inspirerande ferietur til Helgelandsskysten.

TORSDAG 5. NOVEMBER KLOKKA 20:00

Det vert trekking av premiar til Trimturpoenga våre. Hovudpremien blant dei som har klarte alle 250 poenga er middag for to på Bekjarvik gjestgiveri, medan me har eit gåvekort på 2 000 kroner blant dei andre deltakarane som vert trekte ut tilfeldig. Gåvekortet er sponsa av Austevoll kraftlag.

Drikkeflasker til resten!

For deltaking, trykk “deltek” på Facebook-arrangementet vårt innan 1. november, eller send SMS til 988 74 253 med melding om namn og at du vil delta på klubbkvelden.

Arrangementet vert arrangert i tråd med smittervernavgrensingane.

Ny NDK-kajakk i Havstril-flåten

Siste kajakken i Havstril-flåten ligg no trygt på plass i klubbhuset. Det er den andre NDK Romany Excel, og er tilpassa dei litt større padlarane. Dette kjem godt med i kurssamanheng. Når det gjeld den regulære kajakkflåten synest me no at klubben har ein nokså komplett flåte.

Neste sesong kan me vurdera å utvida flåten med surfski, dersom det er interesse blant medlemsmassen for det

Me har òg endeleg fått nye årer i klubben. Det har absolutt kjærkome, og har teke for lang tid før dei kom drivande.

Havblikk på Heimarkpollen

Litt rørsle, men mykje emosjon i biletet. Siste torsdagspadling for i år.

Me var fire padlarar som sette ut frå Kjempefaret og etter 18 padletak tok ei majestetisk havørn av frå åssida ved den speglblanke pollen. Me kom ikkje nært nok til å få det optimale fotoet, men brent inn på netthinna vart fuglens ferd likevel.

Me padla Småstraumane, dykte, var innom etterlatenskapen i Hyltropollen, heilt inne i Selvågen, før me såg nærare på Gygrarævo (!) og litt av Naustheller og hyttene ved sjøen på Blåsternesvegen.

Ein siste raud glød akkopagnerte oss for bekmørket bar bod om at torsdagspadlingar er etterletne i kjølvassfara for i år. Mange kjekke og folkerike padlingar er det vorte.

Ørna tek ikkje ungar. Ikkje kajakkar heller.

Referat styremøte Havstril pk

28. september 2020, Kontorsenteret, Storebø

Møtt: Trond Hagenes, Rune Hevrøy, Karina Sandtorv. Forfall: Heidi Lorgen. For henne møtte Ida Storesund.

Sak 1: Økonomi

Innkommande sponsorinntekter kr 23 000.

God pengeflyt i klubben. Saldo på over 250 000 kroner på konto, der om lag 230 000 er øyremerkte kystturhytteoprosjektet vårt. Innkommande sponsorinntekter på over 20 000 og utgåande om lag 30 000 for diverse utstyr, inkl. Delbetaling ny kajakk.

Sak 2: Kystturhytto framdrift

Er sendt på anbodsgrunnlag kommunen. Leiar jobbar med dispensasjonssøknad for bygging i strandsona, blir sendt snarleg. Tippemiddelsøknad og byggjesøknad må ferdigstillast. Nagla arbeider med vindbelastningsutrekningar.

Sak 3: Samarbeid med blindeforbundet avd Austevoll

Blinde og svaksynte ynskjer sterkt eit tilbod med ledsagarar i kajakk. Eige kurs. Heidi Lorgen er Havstril sitt kontaktledd.

Sak 4: Aktivietsnivå 2021

Oppsummering av 2020, og kva me kan få til i 2021 for å halda entusiasmen ved like.

Teknikkurs mai-juni 2021.

Turholm kajakk padlefestival

Turar ut av kommunen Fitjar-tur, kanalane, Herdla. Ta fatt på andre påskedagtradisjonen etter korona

Rullekurs (umogleg i Austevollbadet), sommar?

Sak 5: Kontingentar 2021 og kurskostnadar 2021

Me har låg kontingent, og ein familiekontingent som kan komma i konflikt med korleis medlemspengar kan krevjast inn i frå 2021. Mest truleg vert det ekstra krevjande å administrera dette frå neste år. Jobba med problemstillinga fram mot årsmøtet 2021.

Me har veldig låg våttkortkostnad på introkurs inkl medlemsavgift for vaksne. Dette er fint, men me bør vurdera å auka kostnaden for å liggja meir i tråd med klubbar på fastlandssida.

Rune undersøkjer prisnivået.

Sak 6: Føreslå medlem til idrettsrådet

Leiar ynskjer avløysing som representant til idrettsrådet frå årsmøtet i 2021. Styret bør leggja fram forslag for nytt medlem til årsmøtet. Saka vert sett på vent.

Sak 7: Ymse

* Havstril padleklubb avslutting. Gjestgiveriet. Torsdag i november.

Litt pengar i mat. 4000 mat. Påmelding.

* Padlebloggen. Kjekt å sjå.

*  Innhenta samtykke frå ungpadlegruppa for å publisera nyhende på nettet.

Nesten måneskinstur

Det var magisk, men ikkje nok lys for kamera til å fanga augneblinken.

– Wow!

Me rundar neset mellom Drønspollen og Storavika. Fullmånen heng som ein lysande sveitaros over Loddo. Det er i seg sjølv verdt eit foto, men å eksponera månelyset med handhalde kamera i ein kajakk som rører seg med krusingane, ja det er ikkje nokon lett jobb.

Fem havstrilar på klubbpadling, i kajakkane klokka 18:33. Palda ut mot Jamfoten, der det for ein gongs skuld var for lite sjø til å gli igjennom. Svaberga på Drønen får mykje juling gjennom åra, men i dag er det berre eit nesten umerkeleg drag som kjærteiknar det gråbrune berget.

Me padlar mellom holmar og skjer, kryssar leia og finn vegen til Råtapollen. Bylgjene frå ein oppdrettskatamaran kastar høge, men slakke bytlgjer mot oss før me kan setja baugane inn og eta sjokolade og kopla opp lanternene. Å vera synleg på sjøen når det mulmar er viktig.

Havstrilane var innom det gamle kommunesenteret Bakholmen, som Sparkjøp-arvingane Eide Knutsen held i strekk, før det var inn Drønspollen. På vegen mørkna det til, og den stille, svarte pollen gav magisk gjenklang for åretaka våre.

Totalt padla me 13,7 kilometer på temmeleg nøyaktig tre timar.